Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Potrwa do 21 maja.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Adres strony internetowej dla nowych kandydatów:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Otwarcie strony internetowej dla nowych kandydatów nastąpiło 14 maja, a zamknięcie systemu nastąpi 21 maja o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru, również do 21 maja 2018 r.

Postępowanie uzupełniające odbędzie się dokładnie wg takich samych zasad jak poprzednia rekrutacja. W postępowaniu tym będą mogli brać udział tylko kandydaci, którzy nie są przyjęci w poprzednim etapie rekrutacji (przy próbie wpisania nr PESEL kandydata, który ma status przyjęty, nie będzie możliwe założenie lub zmodyfikowanie konta).

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Częstochowy.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta