Przypominamy, że od 1 stycznia tego roku obowiązują nowe regulacje dla podmiotów, w tym punktów skupu surowców wtórnych, zbierających odpady będące frakcjami odpadów komunalnych – papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) tego rodzaju podmioty są zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań za poprzedni rok kalendarzowy i przekazywania ich prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia. Pierwsze sprawozdanie będzie dotyczyło 2018 roku.  

Szczegółowe informacje w tej sprawie można znaleźć na stronie głównej Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce „Odpady komunalne” pod linkiem http://www.czestochowa.pl/page/5685,pozostaLe-informacje.html