Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Częstochowscy radni uchwalili przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Wiolinowej. Do 7 czerwca zainteresowani mogą składać wnioski do tego planu.
 
Obszar objęty przystąpieniem o powierzchni około 10,54 ha położony jest po północnej stronie ulicy Wiolinowej. W większości jest niezabudowany, w przeważającej części stanowi własność państwowej spółki, planującej realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Inwestycja budzi sprzeciw - głównie mieszkańców dzielnicy Grabówka, którzy obawiają się lokalizacji osiedla zabudowy wielorodzinnej pośród istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Opracowanie planu miejscowego ma na celu ustalenie zasad kształtowania przestrzeni z zachowaniem ładu przestrzennego, z poszanowaniem uwarunkowań społeczno-gospodarczych, środowiskowych, kulturowych oraz kompozycyjno-estetycznych. 
Projekt planu zostanie opracowany przez zespół Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do tego planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zawarto w załączonym obwieszczeniu. 
 
Uchwałę Nr 560.XLII.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulicy Wiolinowej podjęto 8 kwietnia 2021 roku, z inicjatywny Radych Miasta Częstochowy.
 
Załączniki:
1. granice obszaru objętego planem
2. obwieszczenie