Jak co roku Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych UM Częstochowy przygotował raport ze swojej pracy w poprzednim roku. To podsumowanie zadań inwestycyjnych zleconych i realizowanych przez Wydział w minionym roku.

Roczny plan inwestycji, realizowany przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (IZ) zawierał projekty mające na celu m.in. poprawę warunków socjalno-bytowych w mieście oraz tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i aktywności obywatelskiej. Inwestycje służyły też polepszenia stanu obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej. Realizowano również zadania w ramach lokalnej inicjatywy mieszkańców i budżetu obywatelskiego. Wydział IZ zajmował się też przygotowaniem formalno-prawnym i dokumentacyjnym zadań inwestycyjnych do budżetu na obecny rok oraz pod zamierzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pozyskiwał również środki pozabudżetowe na zadania ujęte w budżecie 2018 i na kolejne lata.

W ramach realizacji celu poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkanek i  mieszkańców w roku 2018 wykonano ponad 840 m bieżących kanalizacji sanitarnej i 49 szt. przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego. Opracowano też dokumentację projektowo-kosztorysową odcinka sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Krakowskiej.

Rozpoczęto prace przy budowie bloku wielorodzinnego u zbiegu ulic Sobieskiego, Pułaskiego i Focha. W budynku, realizowanym w cyklu dwuletnim, w tym roku zostanie oddanych do użytku 65 mieszkań. Zaktualizowano też dokumentację dotyczącą planowanej budowy bloku mieszkalnego u zbiegu ulic Syrokomli i Fredry.

W sferze tworzenia warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wyremontowano kompleksowo sale gimnastyczne w szkołach podstawowych nr 36, nr 54 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

W ramach „Programu budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową” powstały dwa kolejne wielofunkcyjne obiekty – przy Szkole Podstawowej nr 29 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. Zawierają w swoim obrysie boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do siatkówki, dwa boiska do koszykówki i boisko do tenisa, pokryto nawierzchnią poliuretanową w technologii EPDM; wyposażono je w sprzęt sportowy, piłkochwyty, zbudowano ogrodzenie, chodnik, zamontowano ławki oraz oświetlenie.

Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 45 powstał plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami. Są tam 4 urządzenia zabawowe – dostępne także dla osób na wózkach inwalidzkich.

Nad lodowiskiem przy ul. Boya-Żeleńskiego wybudowano zadaszenie łukowe z oświetleniem i niezbędną infrastrukturą. W ramach zadania wykonano też m.in. prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Zmodernizowano boisko treningowe Miejskiego Stadionu Piłkarskiego ,,Raków”. Wykonano nawierzchnię ze sztucznej trawy, system nawadniania boiska (tryskacze), a teren zagospodarowano. Obiekt wyposażono w dwie bramki i komplet chorągiewek narożnych.

Zakończono też prace przy budynku wielofunkcyjnym na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków”. Parterowy obiekt ma powierzchnię użytkową ponad 300 m kw i mieści świetlicę, pomieszczenia trenerów i fizjoterapeutów. Rozbudowano też bazę treningową miejskiego stadionu – zbudowano szatnię z zapleczem sanitarnym w budynku wielofunkcyjnym. Zakupiono 4 wiaty dla zawodników rezerwowych oraz 12 bramek. Na stadionie ,,Rakowa” zamontowano również sztuczne oświetlenie boiska głównego.

Zakończył się też I etap rewitalizacji Parku Lisiniec pod nazwą ,,Budowa Strefy Wypoczynku Adriatyk”. Powstał tam budynek usługowy o powierzchni użytkowej prawie 250 m kw, pawilon plażowy z zapleczem gastronomicznym wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i pomieszczeniami dla ratowników. Jest też parking na 138 miejsc postojowych, nowy wjazd i wejście na teren parku, place, ciągi piesze i komunikacyjne oraz ścieżki rowerowe. Powstała plaża o powierzchni prawie 1800 m kw. Przebudowano nabrzeże –  umocniono je gabionami, zbudowano kładkę nad kanałem, pomosty wodne i lądowe oraz wieżę ratowniczą. Teren ma nowe oświetlenie i monitoring; zamontowano ławki i kosze, nasadzono nowe drzewa i krzewy. Wydział IZ zlecił też opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla II etapu rewitalizacji Lisińca, czyli ,,Budowy Strefy Rekreacji Pacyfik.”

W zeszłym roku wykonano również dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę parku wodnego przy ul. Dekabrystów. Ruszyły też roboty w terenie – m.in. przełożono ciepłociąg, wykonano ławy i stopy fundamentowe; zakończone są też roboty konstrukcyjno-żelbetowe piwnic.

Rozpoczęto prace przy I etapie tworzenia Promenady Śródmiejskiej. Rozebrano m.in. obiekty kolidujące z inwestycją i zlikwidowano nasypy.

Rozbudowano plac zabaw przy ul. Zagłoby. Wykonano tam bezpieczną nawierzchnię, zainstalowano dwa dwustanowiskowe urządzenia typu fitness oraz elementy małej architektury.

W obszarze tworzenia warunków aktywności obywatelskiej ukończono budynek biurowo-usługowy wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto przy ul. Krakowskiej.

Przebudowano budynek przy ul. Sułkowskiego dla Centrum Pomocy Rodzinie. Zapewniono w nim m.in. dostępność dla osób z niepełnosprawnościami –  przeniesiono główne wejście na poziom gruntu, a wszystkie kondygnacje skomunikowano za pomocą windy. W pobliżu budynku powstały chodniki i parking.
       
Zadania z zakresu poprawy stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej objęły w 2018 roku przebudowę sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 31 oraz Miejskim Przedszkolu nr 36. Centralne ogrzewanie wymieniono w SP nr 25, VII LO im. M. Kopernika, miejskich przedszkolach nr 4 oraz 41. Wyremontowano pomieszczenia kotłowni w Zespole Szkół Ekonomicznych – umożliwiło to podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej i likwidację ogrzewania węglowego. Przeprowadzono też termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 5.

Dla potrzeb budowy windy przebudowano Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5. Wykonano szyb i zainstalowano windę z osprzętem dla osób z niepełnosprawnościami. Remont przeszła część pomieszczeń na piętrze i parterze; wymieniono drzwi wewnętrzne na drzwi pożarowe w obrębie holu.  

Przebudowano strefę wejściową do Szkoły Podstawowej nr 9 dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstały  tam schody, podjazd, nowy chodnik i oświetlenie.

Wykonano termomodernizacje w szkołach podstawowych nr 8, 48, 49, 50, 52, 53 oraz w Bursie Miejskiej przy ul. Legionów. We wszystkich m.in. docieplono ściany zewnętrzne, stropodachy, wymieniono okna, drzwi, zamontowano kraty lub folie antywłamaniowe w oknach, wyremontowano wejścia,  wymieniono centralne ogrzewanie i grzejniki, centralną instalację ciepłej wody oraz oświetlenie. W SP nr 52 dodatkowo wymieniono kocioł olejowy na gazowy, a w Bursie zamontowano solary do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Na wniosek radnych dla zwiększenia komfortu mieszkańców ul. Rakowskiej zamontowano tam dwie smarownice przytorowe – służą m.in. zmniejszeniu emisji hałasu powstałego w wyniku tarcia kół tramwaju o szyny.

Renowację przeszły sanitariaty w Szkole Podstawowej nr 50. Zadanie obejmowało m.in. wykonanie przebudowy ścianek działowych, sufitów podwieszanych i instalacji (wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej), a także montaż armatury łazienkowej.

Rozbudowano o nową część Miejskie Przedszkole nr 44 przy ul. Gilowej, a istniejący budynek przebudowano. Dzięki inwestycji powstały sale przedszkolne o wymaganych przepisami parametrach oraz zaplecze niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania tej placówki.

Termomodernizację przeszła Pływalnia Kryta MOSiR przy alei Niepodległości. Wykonano tam m.in. dobudowę wyjść ewakuacyjnych, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu oraz nową elewację. Zamontowano instalację solarną. Na Pływalni działa system kolejkowy ESOK, nagłośnienie, monitoring wizyjny, sieci LAN z urządzeniami Wi-Fi. Na nowe wyposażenie składają się m.in. szafki ubraniowe, siedziska, suszarki, bramki obrotowe, słupki startowe czy drabinki zejściowe.

Dostosowano do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynek Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej. Jest tam nowy system sygnalizacji pożarowej – instalacja automatycznej sygnalizacji pożaru, zasilania i sterowania oddymiania klatek schodowych, blokad elektromagnetycznych drzwi przeciwpożarowych. Wykonano też nową instalację hydrantową i wymieniono windę osobową.

Podobny cel – związany z bezpieczeństwem pożarowym – miała inwestycja w I LO im. J. Słowackiego. Przebudowano tam sanitariaty, wykonano prace związane z rozdzielnicami elektrycznymi, oświetleniem, instalacją odgromową, oddymiającą. Zabezpieczono stropy na dwóch kondygnacjach. Sale lekcyjne mają nowe parkiety, a wokół budynku pojawiły się nowe krzewy i drzewa.

Rozpoczęto rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej nr 47 – wykonano tam już m.in. ławy i stopy fundamentowe. Ruszyła też przebudowa zaplecza socjalnego basenu w SP nr 2.

W 23 budynkach placówek oświatowych wykonano remonty dachów, wymianę okien i c.o. oraz remonty sal gimnastycznych.

W 2018 roku w ramach lokalnej inicjatywy mieszkańców powstała siłownia typu street workout w dzielnicy Północ. Rozbudowano linowy plac zabaw przy ul. Orlik-Rückemanna. Wymieniono nawierzchnie dojść do klatek schodowych wokół budynku przy alei Niepodległości 39. Powstały miejsca postojowe przy ulicach Drzymały 8, Bardowskiego 33A i 33B, Botanicznej 23 i 27, Szczytowej 23, a także wzdłuż drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola nr 33. Zrewitalizowano nieruchomość przy ul. Krakowskiej 80 – zbudowano tam altanę, chodniki, wyremontowano ogrodzenia, zamontowano ławki i kosze, teren uporządkowano i oczyszczono. Odcinki kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do posesji powstały przy ulicach Czystej (3 szt. przyłączy), Bajecznej (7 szt.), Letniskowej (7 szt.), Włodawskiej i Krynickiej (2 szt.) oraz Suwalskiej (2 szt.). Zbudowano też nowy odcinek kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wysokiej.

W ramach budżetu obywatelskiego wykonano m.in. 4 place rekreacji ruchowej na Starym Mieście, w Śródmieściu, na Rakowie i Wyczerpach-Aniołowie. Przy ul. Warszawskiej wykonano siłownię zewnętrzną, a przy alei Kościuszki zagospodarowano teren urządzeniami parkour i street workout. Z kolei przy ul. Kuncewiczowej stworzono plac rekreacji dla dzieci i młodzieży, a przy ul. Fertnera – skatepark. Rewitalizację przeszedł plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 29. Powstały też place rekreacji ruchowej na Grabówce (w rejonie skrzyżowania ulic Pawiej i Kiepury) oraz na Stradomiu  (przy ul. Mieszka Starego). Zagospodarowano teren dawnego klubu sportowego Orkan Gnaszyn – zamontowano tam urządzenia siłowni plenerowej street workout oraz elementy małej architektury (także stojaki rowerowe); wykonano schody terenowe i nasadzono zieleń.

W 2018 roku rozpoczęto budowę minitężni przy Promenadzie Niemena. Na płycie żelbetowej wykonano konstrukcję drewnianą, którą wypełniono tarniną. Powstała też instalacja elektryczna, częściowo wodno-kanalizacyjna, a także przyłącze energetyczne i oświetlenie.

Na placu zabaw na Błesznie, oprócz urządzeń zabawowych, wykonano bezpieczną nawierzchnię piaskową, alejki z kruszywa dolomitowego oraz zamontowano małą architekturę, a także  posadzono krzewy i odtworzono trawniki.

W 2018 roku Wydział IZ wykonał dokumentacje projektowe na zadania ujęte w budżecie na rok obecny. Są to:


•    budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłoczonej wraz w przyłączami w granicy pasa drogowego oraz przepompownią ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w drodze bocznej od ul. Kopalnianej,
•    budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i V LO im. A. Mickiewicza,
•    przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego oraz Zespole Szkół im. Prusa
•    termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 21.

Opracowano też przyszłościowe dokumentacje projektowe m.in. na następujące zadania:
•    budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 33 i VII LO im. M. Kopernika,
•    przebudowa sanitariatów w Szkoły Podstawowej nr 24 oraz IV LO im. H. Sienkiewicza,
•    termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7
•    audyt energetyczny dla budynku Miejskiej Galerii Sztuki
•    wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 35, Szkole Podstawowej nr 36, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 oraz II LO im. R. Traugutta.

Oprócz wymienionych zadań w 2018 r. miejskie inwestycje realizowane były także m.in. Miejski Zarząd Dróg i Transportu oraz spółki komunalne.

 


na podst. inf. z Wydziału IZ, Marcin Breczko

 

na zdjęciu: Pływalnia Kryta przy alei Niepodległości po remoncie