Częstochowa z rekordowo czystym powietrzem: brak przekroczeń norm PM10 i PM2,5
W Częstochowie odnotowano znaczne poprawy w jakości powietrza, co jest wynikiem systematycznych działań w zakresie redukcji zanieczyszczeń. To dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy mogą cieszyć się czystszym powietrzem i mniejszym ryzykiem dla zdrowia.
  1. Znaczna poprawa jakości powietrza w Częstochowie.
  2. Brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłów PM 10 i PM 2,5.
  3. Kontynuacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  4. Pozostałe czynniki wpływające na jakość powietrza.

Nie ma wątpliwości, że jakość powietrza w naszym mieście uległa znaczącej poprawie. Najnowsze badania za 2023 rok wykazały, że poziomy pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 nie przekraczają dopuszczalnych norm. To oznacza, że Częstochowa została sklasyfikowana na poziomie A dla pyłu PM 10 i A1 dla pyłu PM 2,5, co jest najlepszym wynikiem od ponad dekady.

W raporcie regionalnym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska odnotowano, że roczne stężenia zanieczyszczeń pyłu PM 10 w Częstochowie nie przekraczają poziomu dopuszczalnego. To wyraźny sygnał, że miasto zmierza w dobrym kierunku, kontynuując działania mające na celu dalsze obniżenie poziomów zanieczyszczeń.

Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, w swoim komentarzu podkreślił: "To pozytywna informacja, bo lepszy stan powietrza to mniej zagrożeń dla zdrowia nas wszystkich. Wierzę w jego dalszą poprawę, bo w związku z zakończeniem dużych inwestycji drogowych mamy już tym roku w mieście znacznie mniej korków. Sukcesywnie zwiększamy również efektywność energetyczną miejskich budynków, dotujemy OZE dla mieszkańców, inwestujemy w ekologiczną komunikację, z roku na rok rośnie też świadomość ekologiczna częstochowianek i częstochowian."

Wpływ na jakość powietrza mają przede wszystkim trzy czynniki: emisja z kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych, emisja z transportu drogowego oraz warunki atmosferyczne. Dodatkowo, powietrze z okolicznych gmin, przemieszczając się, może wpływać na stan zanieczyszczeń w Częstochowie. Miasto i mieszkańcy mogą jednak kontrolować emisję ze źródeł ciepła i transportu.

Urząd Miasta, jednostki miejskie, przedsiębiorstwa oraz sami mieszkańcy podejmują szereg działań przeciwdziałających niskiej emisji. Ważnym elementem jest edukacja mieszkańców i zwiększanie ich świadomości na temat jakości powietrza. Istotne jest także rozszerzenie programów dotacyjnych na wymianę starych źródeł grzewczych i montaż odnawialnych źródeł energii, wspieranych przez samorząd miejski, wojewódzki oraz centralne programy unijne.

W sezonie grzewczym prowadzone są kontrole posesji zgłaszanych jako uciążliwe dla jakości powietrza. Nowoczesne narzędzia badawcze, pozyskiwane z zewnętrznych projektów, zwiększają skuteczność tych działań. Poprawa jakości dróg, upłynnienie ruchu drogowego, wprowadzenie nisko- i zeroemisyjnej miejskiej komunikacji publicznej oraz wyprowadzenie ruchu poza centrum miasta, również przyczyniają się do zmniejszenia stężeń pyłów PM 10 oraz PM 2,5.

Obecnie kluczowe jest kontynuowanie działań mających na celu utrzymanie stężeń zanieczyszczeń pyłu w powietrzu poniżej poziomów dopuszczalnych. Realizacja zadań wynikających z miejskiego planu gospodarki niskoemisyjnej oraz miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu jest niezbędna do zapewnienia dalszej poprawy jakości powietrza.

Te działania przynoszą wymierne efekty, a mieszkańcy mogą cieszyć się czystszym powietrzem, co ma bezpośredni wpływ na ich zdrowie i jakość życia.


Na podst. UM Częstochowa