O tym jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole dowiedzą się dyrektorzy i pedagodzy podstawówek podczas dwudniowego seminarium konferencyjno-szkoleniowego, które 28 marca zainauguruje realizowany w Częstochowie program profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk.

Program powstał jako odpowiedź na stale narastający problem agresji w szkole i przemocy w grupach klasowych, który dotyka w równie destrukcyjnym stopniu uczniów przejawiających takie zachowania jak i ich otoczenie, a z którym mierzyć się muszą – w większym lub mniejszym stopniu osamotnieni – wychowawcy.

Program, rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla placówek oświatowych zlecił do realizacji w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Prezydent Miasta Częstochowy.

Seminarium  zatytułowane "Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy szkoły", inaugurujące program, odbędzie się 28 i 29 marca w Rauszu Miejskim.

Działania wychowawcze i profilaktyczne ukierunkowane na akceptację dziecka agresywnego mogą zapobiegać powstawaniu i rozwojowi niewłaściwych zachowań. Dobrze funkcjonujący zespół klasowy, dobre relacje z wychowawcą, mogą stać się środowiskiem korygującym zachowania uczniów. Kompetencje wychowawcy do stwarzania przyjaznego środowiska uczennicom i uczniom zagrożonym odrzuceniem lub odrzuconym, są ważnym elementem budowania warunków do prawidłowego rozwoju dziecka, pomimo nieprawidłowego funkcjonowania otoczenia - np. środowiska rodzinnego.

Celem głównym Banku Dobrych Praktyk jest wzmocnienie w środowisku szkolnym czynników ochraniających uczennice i uczniów przejawiających zachowania agresywne. Cele szczegółowe z kolei, to wzrost poziomu akceptacji w klasie wobec uczniów przejawiających zachowania agresywne; wzrost pozytywnego postrzegania środowiska szkolnego przez uczniów agresywnych; zwiększenie ilości podejmowanych przez wychowawców działań wpływających na spójność grupy oraz wzrost kompetencji wychowawców niezbędnych do kształtowania więzi i wsparcia z uczniami agresywnymi.
   
Program składa się z trzech modułów. Moduł I to dwudniowe seminarium konferencyjno-szkoleniowe dla dyrektorów i pedagogów szkół pn. „Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy szkoły”; Moduł II - cykl 8 szkoleń dla wychowawców; Moduł III - Akademia Skutecznej Pracy z Rodzicem (dwudniowy wyjazd szkoleniowy).
W ramach realizacji programu, dla wychowawców biorących w nim udział zapewnione są konsultacje grupowe i indywidualne oraz komplet materiałów dydaktycznych.

Podzielony na cały rok kalendarzowy, cykl całodziennych warsztatów szkoleniowych, umożliwi wychowawcom nabycie podstawowych, praktycznych umiejętności w zakresie pracy z grupą i procesem grupowym, a przez to uzyskanie kompetencji do podjęcia w kolejnych etapach projektu aktywnych działań, wobec uczennic i uczniów najbardziej zagrożonych.

Na podstawie informacji z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych