Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

- to temat szóstej już miejskiej konferencji, dotyczącej przemocy w rodzinie.

Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa pełnego agresji mają ogromny wpływ na przyszłość młodego człowieka, na sposób jego zachowania, na umiejętność nawiązywania trwałych relacji z innymi

- Działania, których celem jest przeciwdziałanie przemocy podejmowane są w Częstochowie przez cały rok. Teraz trwa właśnie międzynarodowa kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, w której znów bierze udział nasze miasto; trwają też Częstochowskie Dni Profilaktyki – powiedział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, otwierając konferencję. - O przemocy nigdy jednak dość, w każdej sytuacji jest przestępstwem, które powinno zostać napiętnowane. Najważniejsze jednak by mu zapobiegać.

Podczas konferencji, która odbyła się w sali Urzędu Stanu Cywilnego o przemocy jako największym złu mówiła Mirosława Kątna, psycholog, mediator, przewodnicząca Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. O zagrożeniach związanych z przenoszeniem zachowań agresywnych w systemach rodzinnych i możliwościach zmiany opowiedział dr Zbigniew Wieczorek, pedagog społeczny i socjolog, prodziekan ds. Studenckich Wydziału Pedagogicznego AJD przedstawił. Z kolei o pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w kontekście realizacji procedury Niebieskiej Karty oraz o skali zjawiska w Częstochowie mówiła  mł. asp. Agnieszka Furgalska, koordynator procedury Niebieskiej Karty w KMP w Częstochowie, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Prezydencie Miasta Częstochowy.

W zorganizowanej, 4 grudnia przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie i Urząd Miasta konferencji uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, sądownictwa, organizacji pozarządowych, oświaty, pomocy społecznej, a także młodzież i nauczyciele z częstochowskich szkół.

W ramach Konferencji rozstrzygnięto także konkurs  plastyczny „Kochaj, nie bij!”, nagrody uczestnikom wręczył prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz Maria Kowaleczko – Miedzińska, przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie

Konferencja została dofinansowana z budżetu miasta.

WYBRANE DZIAŁANIA MIASTA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W 2017 ROKU

→ Od marca 2010 r. w Częstochowie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W jego skład wchodzą przedstawiciele działających w Częstochowie instytucji i organizacji, m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratury, oświaty i organizacji pozarządowych.

Każdego dnia członkowie tego zespołu pomagają osobom doświadczającym przemocy ze strony członków rodziny, prowadzą także działalność edukacyjną, organizują kampanie społeczne i konferencje, podnoszące świadomość społeczną dotyczącą tego ważnego problemu.

Częstochowa ma również Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, którego głównym celem jest zmniejszenie skali tego zjawiska i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie. Instytucje publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi podejmują działania profilaktyczne, interwencyjne, pomocowe i wspierające w tym zakresie.

→ Działalność Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej (zadanie miasta realizowane przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej); w tym m.in. udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej osobom lub rodzinom będącym w stanie kryzysu, a szczególności osobom dotkniętym  przemocą w rodzinie oraz ofiarom handlu ludźmi (m.in. zapewnienie im schronienia w hostelu, prowadzenie interwencji kryzysowej telefonicznej i środowiskowej; prowadzenie terapii indywidualnych lub grupowych, terapii małżeńskich oraz konsultacji rodzinnych, mediacji, grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą); prowadzenie Częstochowskiego Telefonu Zaufania, obsługa Telefonu Niebieska Linia; prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy; podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie

→ Programy korekcyjno-edukacyjnez zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowane przez Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH oraz Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 

→ Program psychologiczno-terapeutyczny realizowany przez OPOPA

→ Konferencje, szkolenia, warsztaty. Tylko w ubiegłymtygodniu odbyły się szkolenia dotyczące  praktycznych aspektów prowadzenia interwencji i motywowania do zmian w ramach procedury Niebieskiej Karty, a 1 grudnia w ramach obchodów Częstochowskich Dni Profilaktyki konferencja „Ochrona osób doświadczających przemocy, szczególnie dzieci i młodzieży”

→ Wiele działań realizowanych jest w ramach Partnerstwa Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”, zawartym 1 grudnia 2015 r. Porozumienie podpisały organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się pomocą osobom uzależnionym i doświadczającym przemocy

→ Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą.