Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W ramach otwartych drzwi przez blisko tydzień w częstochowskich instytucjach i organizacjach pozarządowych  mówiono o zagrożeniach związanych  z uzależnieniami  i o sposobach radzenia sobie z tym problemem.

Zajęcia warsztatowe  dla rodziców i wychowawców, warsztaty dla wolontariuszy, zajęcia plastyczne z dziećmi, konsultacje z psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, bezpłatne porady prawne, spotkania z  konsultantem ds. uzależnień, biegłym sądowym z zakresu uzależnienia, otwarty miting AA, prelekcje dla uczniów o tematyce alkoholowej,  dyżury lekarza, psychologa, psychoterapeuty i prawnika dla osób uzależnionych doświadczających bezdomności i ich bliskich – to tylko niektóre przedsięwzięcia zrealizowane w ubiegłym tygodniu w ramach dni otwartych organizowanych z  okazji Światowego Dnia Trzeźwości.

Udział w nim wzięły miejskie instytucje i organizacje pozarządowe działające w ramach Partnerstwa Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”

- Przez dwa dni 17 i 18 kwietnia mieszkańcy Częstochowy, w tym młodzież mieli możliwość poznać działalność Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Pokazaliśmy film o tematyce antyalkoholowej, przeprowadzono też profilaktyczną prelekcję – mówi Anna Jaśkiewicz-Wałek z OPOPA. - W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej oraz z problemami uzależnień udzielono bezpłatnych porad prawnych oraz psychologicznych.

Wiele działo się też w Centrum Wolontariatu i Streetworkingu Agape, gdzie m.in. odsłonięto nową elewację budynkuprzy ul. Piłsudskiego.  - Zrealizowaliśmy szkolenia "Uliczni bezdomni - jak pomagać?" oraz "Uzależnienia. Gdzie szukać pomocy i wsparcia dla swoich bliskich" – mówi streetworker Jan Strączyński, koordynator wolontariatu SWP Agape.

Podczas dni otwartych zajęcia i konsultacje zorganizowano w Częstochowskim Centrum Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, przy ul. Rejtana;  Stowarzyszeniu Abstynenckim „Północ” przy ul. Czecha; Jurajskim Centrum Leczenia Uzależnień i Usług Społecznych przy ul. 1 Maja; Fundacji Chrześcijańskiej "ADULLAM" przy ul. Krakowskiej;  Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY” przy ul. Focha; Klubie Abstynenta "Wytrwałość", przy ul. Waszyngtona .

- 18 kwietnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie dyżurowali pracownicy Rejonowych Zespołów Pomocy Społecznej Nr 1 i Nr 2, Sekcji Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności, Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, którzy udzielali porad i konsultacji dotyczących problematyki uzależnień i przemocy – powiedziała Agnieszka Wydymus, koordynator Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą.

Na co dzień w Częstochowie oprócz różnego rodzaju pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzone są przede wszystkim liczne działania profilaktyczne.

W 2017 roku  na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono z budżetu miasta ponad 5 mln złotych.

Więcej o działaniach  Porozumienia w ramach Partnerstwa Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”, które podpisały oraz działaniach wynikających z MPPiRPA można przeczytać tutaj