Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
Przybliżenie kwestii związanych z tematyką przemocy w rodzinie, przeciwdziałania temu zjawisku jak i możliwości wsparcia osób nim dotkniętych były tematem zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu 27 marca 2018 r. konferencji pt. Przemocy mówimy „Nie”.

W konferencji wzięło udział ponad 70 osób wśród nich przedstawiciele: Zarządu Powiatu Częstochowskiego, gmin powiatu częstochowskiego, policji, Prokuratury Okręgowej oraz Prokuratury Rejonowej w Częstochowie, kuratorskiej służby sądowej Sądów Rejonowych z Częstochowy oraz Myszkowa, kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, dyrektorzy szkół, dyrektorzy i pracownicy jednostek pomocy społecznej powiatu częstochowskiego tj. placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych współpracujących jednostek.
W imieniu Zarządu Powiatu Częstochowskiego gości przywitał  Krzysztof Smela- Starosta Częstochowski. Konferencję rozpoczęła Katarzyna Buchajczuk- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele jednostek zaangażowanych w przeciwdziałanie zjawisku przemocy. Urszula Podsiad-Jeziorska Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie omówiła kwestię zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży,  Ewa Gryń oraz Joanna Jackiewicz z Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach- rolę zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminach województwa śląskiego oraz procedurę „Niebieska Karta”, Grzegorz Kozera Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie przybliżył zadania realizowane przez  kuratorską służbę sądową Okręgu częstochowskiego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Magdalena Badora Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konopiskach pomoc dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą  w rodzinie na przykładzie projektów socjalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Konopiskach.
Spotkanie w tak szerokim gronie dało możliwość wymiany doświadczeń, omówienia podstaw prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwestii interwencji w sytuacjach związanych z przemocą, kompetencji i zadań poszczególnych instytucji  w ramach procedury Niebieskiej Karty, form pomocy i wsparcia dla osób doznających przemocy.