Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
9 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się szkolenie „ Praktyczne aspekty pracy rzecznika praw pacjenta”  zorganizowane przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. W szkoleniu udział wzięli pełnomocnicy ds. praw pacjentów oraz kierownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpitale.  Gości powitał starosta częstochowski Krzysztof Smela.

Szkolenie poświęcone było aspektom prawnym w kontekście zgłoszeń pacjentów, wniosków płynących ze zgłoszeń, jak również postępowań prowadzonych przez rzeczników praw pacjentów w placówkach medycznych.  Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń i wiedzy służąca poprawie skuteczności działania systemu opieki zdrowotnej, jak również zwiększenie poziomu zadowolenia osób korzystających z opieki medycznej. Szkolenie było także okazją do wymiany doświadczeń związanych z problemami  podmiotów leczniczych, z jakimi dyrektorzy i pełnomocnicy spotykają się na co dzień.
Podczas spotkania omówione zostały tematy dotyczące roli i zadań Rzecznika Praw Pacjenta,  postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, kontroli sądowo–administracyjnej postępowań prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta.
Kolejnym omawianym punktem spotkania była sprawa Infolinii Rzecznika Praw Pacjenta jako narzędzia działania Rzecznika i kontaktu z pacjentami, w tym  przykłady zgłoszeń: prawo pacjenta do informacji, prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, prawo pacjenta do dokumentacji medycznej, a także prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności oraz obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.  Poruszono również kwestie roli Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w placówckach medycznych.
Szkolenie prowadzili eksperci zatrudnieni w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele szpitali w Częstochowie, Bytomiu, Kłobucka, Lublińcu, Pyskowicach, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Zawierciu, Katowicach, Wodzisławiu Śląskim, Świnoujściu, Siewierzu, Piekarach Śląskich, Myszkowie, Dąbrowie Górniczej.