Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
Gośćmi wczorajszej, XXVIII sesji Rady Powiatu byli m.in. przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: komendant PSP J. Piotrowski i st. kpt. Kamil Dzwonnik

Komendant Piotrowski przedstawił radnym informację o działalności podległej mu jednostki, z której wynika, że w 2017 roku na obszarze miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego powstało ogółem 7416 zdarzeń. Jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 1730 razy przy pożarach, 5104 razy podczas miejscowych zagrożeniach i 582 razy w ramach alarmów fałszywych. 
W stosunku do ogólnej liczby interwencji, pożary stanowiły 23,33 %, miejscowe zagrożenia 68,83% natomiast alarmy fałszywe niespełna 8% zdarzeń. W odniesieniu do 2016 roku odnotowano wzrost liczby miejscowych zagrożeń ( 31 %). Podobnie jak w latach ubiegłych    w zdecydowanej większości przypadków zarówno w grupie pożarów, jak i miejscowych zagrożeń dominowały zdarzenia małe. W grupie pożarów zanotowano wzrost o 178 zdarzeń. procent odnotowano przy wyjazdach do pożarów (co stanowi więcej o 498 zdarzeń), spowodowane było to w szczególności wzrostem ilości interwencji związanych z gaszeniem suchych traw, nieużytków rolniczych oraz lasów. Zaobserwowano również wzrost wyjazdów do alarmów fałszywych o 24,9% .W 2017 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z obszaru chronionego KM PSP Częstochowa podejmowały działania ratowniczo-gaśnicze średnio co 1 godzinę i 11 minut. Pożary powstawały średnio co 5 godzin i 3 minuty, natomiast do miejscowych zagrożeń dochodziło średnio co 1 godzinę i 42 minuty.

Podczas sesji radni większość uchwał przewidzianych w porządku obrad przyjęli jednogłośnie. M.in. zaakceptowali Wieloletnia Prognozę Finansową Powiatu Częstochowskiego oraz zgodzili się na wprowadzenie zmian w budżecie powiatu, przyjęli informacje w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla Powiatu Częstochowskiego oraz sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Radni przyjęli sprawozdania z działalności stałych komisji Rady:

·         Komisji Rewizyjnej,

·         Komisji Budżetu i Mienia Powiatu,

·         Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,

·         Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

·         Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury,

·         Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu,

·         Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego