Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
Aż sześć z dziesięciu uchwał podjętych podczas dzisiejszej (8 października) sesji Rady Powiatu dotyczyło wynikających z nowego prawa oświatowego przekształceń prowadzonych przez powiat częstochowski szkół  ponadgimnazjalnych w szkoły ponadpodstawowe oraz przekształcenia szkół zasadniczych w szkoły branżowe. Przekształceniu uległa  także dotychczas sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Bogumiłku wchodząca w skład tamtejszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, która obecnie funkcjonuje jako szkoła 8-letnia. Uchwały te mają charakter deklaratoryjny, czyli potwierdzający obecny stan prawny, bowiem z dniem 1 września br. szkoły zasadnicze z mocy prawa stały się szkołami branżowymi, a szkoły ponadgimnazjalne szkołami ponadpodstawowymi. Podjęte dziś uchwały stanowią akty założycielskie dla przekształconych szkół w Bogumiłku, Złotym Potoku i Koniecpolu.

Radni powiatowi jednogłośnie przyjęli  także uchwały dotyczące zmian w budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zaakceptowali wysokość opłat za usuwanie z dróg pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach oraz zgodzili się na propozycję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie dotyczącą przeznaczenia niewykorzystanej z powodu rezygnacji uczestników z udziału w turnusach rehabilitacyjnych kwoty 13 tys. 377 zł na dofinansowanie zaopatrzenia  osób niepełnosprawnych w środki ortopedyczne i pomocnicze.
Na wniosek Zarządu Powiatu do porządku obrad dzisiejszej sesji wprowadzono punkt dotyczący powierzenia gminie Mykanów opracowanie dokumentacji oraz realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej w Cykarzewie Północnym (gm. Mykanów).
Starosta Krzysztof Smela poinformował radnych o promesie na kwotę 3 mln 932 tys. zł, którą  30 października br. powiat częstochowski otrzymał na usuwanie skutków powodzi z lat 2010 i 2013. Kwota ta zostanie przeznaczona  realizację dwóch zadań drogowych: remont drogi powiatowej Raczkowice – Soborzyce (gm. Dąbrowa Zielona) na odcinku o długości 2,3 km oraz remont 1,6-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Kuźnica Grodziska – Oblasy. Przetarg na realizacje tych zadań został już ogłoszony.