Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
Zarząd Powiatu Częstochowskiego już po raz piaty ogłosił konkurs ofert dotyczący wyboru realizatora „Programu profilaktycznego – szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV” w 2018 roku.Konkurs ofert dotyczy realizacjiProgramu profilaktycznego – szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV )” w 2018 r. Szczepieniem objęte będą dziewczęta urodzone w 2007 r. zamieszkałe na terenie powiatu częstochowskiego.  W ramach realizacji programu przewiduje się zaszczepienie ok. 52% populacji, tj. ok. 310 dziewcząt. Program realizowany będzie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r.
Całkowity koszt programu wynosi 130.000 zł. Szczepienia finansowane będą z budżetu powiatu częstochowskiego. Konkursu obejmuje: przeprowadzenie edukacji zdrowotnej dotyczącej zwiększenia świadomości na temat zagrożeń związanych   z wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej, zakup szczepionki czterowalentnej przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), typ: 6,11,16,18, uzyskanie pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie cyklu 3 profilaktycznych szczepień, kwalifikację dziewcząt do szczepień,  badania lekarskie, wykonanie cyklu 3 profilaktycznych szczepień dla jednej osoby, dokonanie stosownych wpisów dotyczących przeprowadzonych badań i szczepień w dokumentacji lekarskiej oraz sporządzenie sprawozdania merytoryczno – finansowego z realizacji programu. Do konkursu mogą przystąpić podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzące działalność na podstawie wpisu do rejestru podmiotów leczniczych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – publiczne  i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z formularzem ofertowym i wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej
www.czestochowa.powiat.plw Biuletynie Informacji Publicznej – Tablica Ogłoszeń. Dokumenty pobrać można również bezpośrednio w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój nr 129. Informacje uzyskać można także pod nr tel. 34-322-91-44.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami (określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert) należy składać w terminie do dnia 26.01.2018 r. (piątek) do godz. 15.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego  w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój nr 3 - parter,  formie papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem oferenta (pieczęć) z dopiskiem Konkurs ofert – „Program profilaktyczny - szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”  w 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia składania ofert.
 
                                                                                                                          MK