Weszła w życie uchwała Rady Miasta związana z podniesieniem dodatku funkcyjnego dla nauczycieli za wychowawstwo do 300 zł. To umożliwi wypłatę wyższych dodatków dla nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym, z wyrównaniem od września 2019 r. Wychowawcy w szkołach już otrzymują dodatek w tej wysokości, zgodnie z wcześniejszą  zmianą w Karcie Nauczyciela.

Na podstawie zmiany w art. 34 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tego tytułu, którego wysokość od 1 września 2019 r. wynosi minimum 300 zł. Zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji opiekuna oddziału przedszkolnego.
Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli - wychowawców klasy oraz nauczycieli – opiekujących się oddziałem przedszkolnym, musi określić organ prowadzący, będący jednostką samorządu terytorialnego, w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagradzania.
Częstochowski samorząd, na wniosek prezydenta miasta, mimo trudnej sytuacji finansowej miasta, związanej w dużej mierze z niedoborami rządowej subwencji oświatowej, postanowił podnieść wysokość dodatku funkcyjnego również dla wychowawców przedszkolnych i zrównać jego wysokość ze szkołami.
Uchwała Rady Miasta dotycząca określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli została przyjęta w grudniu, a uprawomocniła się - po publikacji – pod koniec stycznia. To otwiera możliwość wypłat zwiększonego dodatku (z wyrównaniem) także dla wychowawców w przedszkolach. Wychowawcy klas w szkołach otrzymywali go w zwiększonej wysokości już w ubiegłym roku, na podstawie stawki zapisanej w Karcie Nauczyciela.

Wcześniej nauczyciele w miejskich szkołach i przedszkolach w Częstochowie otrzymywali dodatek za wychowawstwo w wysokości 200 zł.     

Skutki finansowe podwyższenia dodatku dla budżetu miasta, za okres od września do końca grudnia 2019 r.  wynoszą łącznie ok. 735 tys. zł, z czego w szkołach był to za 4 miesiące dodatkowy wydatek rzędu 623 tys. zł, a w przedszkolach koszty wynoszą ok. 112 tys. zł.
 

Na podstawie inf. z Wydziału Edukacji, wt

Fot. z ubiegłorocznej uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli