Jak najnowszy wyrok TSUE wpłynie na sprawy frankowiczów?
Banki od lat wykorzystują praktykę pobierania opłat za bezumowne korzystanie z kapitału po to by odwieść właścicieli kredytów frankowych od sporu z bankiem. Wydany ostatnio wyrok TSUE raz na zawsze zakończył dywagację na ten temat przyznając rację frankowiczom.

Kluczowa Dyrektywa

Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych klauzul w umowach zawartych z konsumentami (zwana dalej "Dyrektywą o klauzulach niedozwolonych") jest ważnym dokumentem regulującym ochronę konsumentów w umowach z bankami i innymi przedsiębiorstwami.

Dyrektywa ta określa, że klauzule umowne uznane za niedozwolone są nieważne i nieobowiązujące, a konsumenci mają prawo żądać zwrotu nienależnie pobranych opłat lub korzyści związanych z takimi klauzulami. Dyrektywa o klauzulach niedozwolonych ma na celu ochronę słabszej strony umowy, jaką są klienci banków i innych przedsiębiorstw.

Dyrektywa ta nie daje bankom dodatkowych roszczeń z tytułu umów kredytowych. Jest to dokument mający na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków i innych przedsiębiorstw, a w razie stwierdzenia klauzul niedozwolonych, klienci mają prawo do żądania zwrotu nienależnie pobranych opłat lub korzyści związanych z takimi klauzulami.

W czwartek 16 lutego rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił opinię w sprawie ważnej dla frankowiczów. Zgodnie z nią wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku umów kredytowych może być uznane za niezgodne z Dyrektywą Rady 93/13/EWG w sytuacji, gdy zawiera ono klauzule niedozwolone.

Dyrektywa o klauzulach niedozwolonych określa, że klauzule umowne uznane za niedozwolone są nieważne i nieobowiązujące. W przypadku, gdy banki stosują klauzule niedozwolone w umowach kredytowych, mogą one zostać uznane za niezgodne z Dyrektywą, a klientom przysługiwać będą odpowiednie środki ochrony, takie jak zwrot nienależnie pobranych opłat lub korzyści.

Po co nam adwokat?

Frankowicze mają zatem coraz łatwiej. Kolejna duży argument, do tej pory będący po stronie banków, został właśnie podważony. Mimo tych wszystkich korzystnych wyroków, wychodząc na drogę sądową z bankiem wciąż przyda się adwokat. Adwokat może pomóc frankowiczom w wielu kwestiach związanych z umowami kredytowymi indeksowanymi do franka szwajcarskiego m.in.:

  • Ocena umowy kredytowej - adwokat może dokładnie przeanalizować umowę kredytową, aby sprawdzić, czy nie zawiera niedozwolonych postanowień lub niezgodnych z prawem klauzul.
  • Wystąpienie o unieważnienie umowy - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w umowie kredytowej, adwokat może pomóc w wystąpieniu do sądu o unieważnienie umowy i odzyskanie niekorzystnych skutków jej wykonania.
  • Reprywatyzacja - adwokat może pomóc w dochodzeniu roszczeń frankowiczów związanych z nieprawidłową sprzedażą przez bank nieruchomości zabezpieczających kredyt.
  • Negocjacje z bankiem - adwokat może pomóc w negocjacjach z bankiem w celu uzyskania korzystnych warunków spłaty kredytu lub jego restrukturyzacji.
  • Wystąpienie do organów nadzoru - adwokat może pomóc w wystąpieniu do organów nadzoru (np. Komisji Nadzoru Finansowego) w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa przez banki udzielające kredytów we frankach szwajcarskich.

Podsumowując, unieważnienie umów o kredyt we frankach szwajcarskich może przynieść wiele korzyści dla kredytobiorców. Jeśli nasz bank stosował nieuczciwe praktyki i zawierał w umowach klauzule niedozwolone, to unieważnienie umowy pozwoli na unieważnienie tych postanowień i uzyskanie zwrotu niesłusznie pobranych kosztów.