Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Młodzi twórcy oraz osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury bądź opieką nad zabytkami mogą ubiegać się o stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy. Dotyczą osób, które nie mają więcej niż 30 lat.  

Stypendia przeznaczone są dla artystycznie uzdolnionej młodzieży, osób zajmujących się upowszechnianiem kultury czy opieką nad zabytkami. Wnioskodawcy muszą na stałe lub czasowo mieszkać w Częstochowie lub uczęszczać do częstochowskich szkół wszystkich szczebli. W roku przyznawania stypendium nie mogą mieć więcej niż 30 lat.

Stypendia mają charakter indywidualny – przyznawane są osobom fizycznym, a ich celem jest stworzenie twórcom i artystom warunków nauki i pracy, doskonalenia się oraz podejmowania ważnych społecznie zadań twórczych. Przyznawane są w obszarze literatury, muzyki, sztuk plastycznych, teatru, filmu, tańca, upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury oraz opieki nad zabytkami.

Do wniosku należy dołączyć:

  •  potwierdzenie informacji o dorobku twórczym (kopie dyplomów, zaświadczeń itp.)
  • w przypadku projektów wydawniczych: całość planowanego do wydania drukiem materiału wraz z recenzjami lub jego reprezentatywne fragmenty wraz z recenzjami
  • opinię opiekuna artystycznego (w przypadku uczniów i studentów) 
  • dokumentację dodatkową w postaci materiału prezentującego dorobek twórczy – np. kopie prac z ostatnich 3 lat, wydane publikacje, nośniki ze zrealizowanymi projektami filmowymi, teatralnymi lub muzycznymi (dokumentacja dodatkowa jest zwracana wnioskodawcy po rozpatrzeniu wniosków przez Komisje Stypendialne.)


O przyznaniu stypendium zadecyduje wartość artystyczna i merytoryczna programu stypendialnego opracowanego przez kandydata – przede wszystkim oryginalność przedsięwzięcia, dotychczasowe osiągnięcia oraz właściwe udokumentowanie wniosku.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Kultury Wydziału Kultury, Promocji i Sportu UM Częstochowy przy al. Najświętszej Maryi Panny 45a, nr tel. (34) 370 74 60.

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13  (pokój 3) do 16 kwietnia tego roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

na podst. informacji z Wydziału KPS UM, mb