Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wystosował list do Minister Finansów Teresy Czerwińskiej z prośbą o informację, czy w tym roku zamierza wydać odpowiednie rozporządzenie, na mocy którego dojdzie do zniesienia poboru podatku dochodowego od lokatorów, którym umorzone zostaną odsetki od zaległych opłat za czynsz powstałych od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Przypomnijmy, że na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 roku zarządzono zaniechanie poboru podatku od przychodu od lokatorów, którym umorzono zaległy czynsz oraz naliczone od niego odsetki. Regulacja znalazła szerokie zastosowanie w całej Polsce, także w Częstochowie. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, mając na uwadze zapobieganie zjawiskom wykluczenia społecznego i bezdomności, wprowadził między innymi możliwość umorzenia części lub całości odsetek od zaległości czynszowych, które powstały do 31 grudnia 2017 roku. Program oddłużeniowy spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i dziś można już mówić o jego konkretnych efektach. Niestety, lokatorzy mieszkań komunalnych, którym gmina - po spłacie lub odpracowaniu długu - umorzy odsetki, wciąż nie wiedzą, czy w tym roku zapłacą podatek od anulowanej im części zadłużenia (jako od „darowizny”) czy też nie. Stąd działanie prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, który w tej sprawie interweniuje u Minister Finansów Teresy Czerwińskiej. Prezydent tak m.in. pisze w liście:

„(…) Zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o informację, czy w roku bieżącym zamierza Pani wydać odpowiednie rozporządzenie, na mocy którego dojdzie do zaniechana poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu (przychodu) z tytułu umorzenia m. in. odsetek od należności z tytułu zaległej opłaty z tytułu czynszu (…) Dla wsparcia mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz udzielenia im pomocy w wyjściu z tejże sytuacji, zasadne jest jednoczesne zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu (przychodu) z tytułu tego rodzaju umorzenia (...)”.

Warto podkreślić, że w przypadku Częstochowy od dnia wejścia  w życie Zarządzenia nr 2008.017 Prezydenta Miasta Częstochowy pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS dotarli z informacją o nowym programie oddłużeniowym do 1851 lokatorów. 631 z nich złożyło wstępne deklaracje uczestnictwa. W sumie zarejestrowano 94 wnioski od mieszkańców z prośbą o rozłożenie na raty zaległości czynszowych. 4 inne osoby jednorazowo spłaciły dług wobec miasta i tym samym całkowicie umorzono im odsetki (umorzenie nastąpiło po spłacie należności głównej z tytułu używania lokalu mieszkalnego). Najwyższa kwota wpłacona jednorazowo przez lokatora sięgnęła 11 356 zł.

Warto dodać, że nadal z dużym powodzeniem działa w Częstochowie program „Praca za czynsz”. W ubiegłym roku wzięły w nim udział 53 osoby, które łącznie odpracowały ponad 351 tysięcy złotych zaległości czynszowych, w tym ponad 162 tysiące złotych środków Gminy. 20 uczestnikom programu, których objęła zasada abolicji czynszowej „Złotówka za złotówkę”, umorzono zadłużenie na kwotę 61 170 zł. 

W walce z rosnącym zadłużeniem pomagają dziś nie tylko programy oddłużeniowe, ale także inne formy wsparcia lokatorów, w tym między innymi „Internetowa wyszukiwarka zamiany mieszkań” oraz „Akcja udostępniania ofert pracy poprzez aplikację BLISKO”. ZGM TBS od dwóch lat jest również organizatorem konkursu „Rzetelny lokator”, który docenia mieszkańców regularnie płacących czynsz.

Obecnie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk rozważa wprowadzenie kolejnego zarządzenia, na mocy którego możliwe będzie umorzenie całości lub części odsetek od zaległych należności z tytułu używania lokalu mieszkalnego, które powstaną w 2018 roku.

Na podstawie informacji z ZGM TBS sp. z o.o.