W czwartek, 15 marca rozpocznie się uzupełniający nabór wniosków do udziału w projekcie "Słoneczna Gmina".  Potrwa do 23 marca.

Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna będąca właścicielem prywatnej nieruchomości znajdującej się na terenie gminy. Na nieruchomości nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Uczestnikiem naboru uzupełniającego mogą być osoby, które w wyznaczonym terminie złożą kompletny wniosek bez braków formalnych i spełnią wymogi "Regulaminu naboru uzupełniającego do udziału w projekcie pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa".

W naborze uzupełniającym nie będą kwalifikowane wnioski:

  • osób, które posiadają już na nieruchomości instalację OZE;
  • gdy brak możliwości technicznych montażu instalacji OZE;
  • osób zadłużonych wobec Gminy Miasto Częstochowa.

Kryteria wyboru nowych uczestników do projektu i na listę rezerwową są następujące:

  1. Do projektu w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby, które są zainteresowane założeniem instalacji tego samego rodzaju co instalacja wycofana z projektu oraz o co najmniej tych samych wskaźnikach realizacji i wskaźnikach rezultatu.
  2. Kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

Lista podstawowa naboru uzupełniającego uczestników do projektu, z którymi zostaną podpisane umowy wraz z listą rezerwową będzie umieszczona na stronie Urzędu Miasta www.czestochowa.pl w zakładce Miasto/Środowisko/Projekt SŁONECZNA GMINA oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

Wzory dokumentów oraz regulamin można pobierać od środy, 14 marca, w Biurze Obsługi Interesanta (w holu głównym) w budynku UM przy ul. Śląskiej 11/13 oraz ze strony

Informacje na temat zasad uczestnictwa w projekcie są przedstawione w Regulaminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13, pokój 22, telefon 34 370 72 79.

Prezydent Miasta Częstochowy ogłosił uzupełniający nabór wniosków w związku z realizacją w formule SŁONECZNA GMINA projektu pn. "Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa"  w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu Północnego oraz faktem, że kilka osób wycofało swój akces w projekcie lub nie spełnia kryteriów udziału w projekcie.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ