Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Rada Miasta przyjęła uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Częstochowie. Konieczność nowych regulacji wynika z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

9 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obliguje ona radę gminy do ustalenia w drodze uchwały zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu na terenie gminy, a także do ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nowością jest konieczność ustalenia limitu punktów sprzedaży także na sprzedaż piwa – zarówno detalicznie, jak i w lokalach gastronomicznych.

W uchwale dotyczącej zasad usytuowania miejsc sprzedaży Rada Miasta postanowiła, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą znajdować się w najbliższej okolicy przedszkoli i szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, kościołów oraz cmentarzy. Nie mogą też być usytuowane na targowiskach, które nie są halami targowymi, ani na terenie kin.

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży mogą mieścić się wyłącznie w placówkach handlowych. Z kolei punkty sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia ,,na miejscu” mogą znajdować się wyłącznie w placówkach gastronomicznych. Ponadto, punkty sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia zarówno w miejscu sprzedaży, jak i poza nim powinny być usytuowane w odrębnych pomieszczeniach. Te postanowienia uchwały mają na celu wyeliminowanie sytuacji, w których dochodziłoby do zalegalizowania spożywania alkoholu w sklepach.

W drugiej uchwale Rada Miasta zdecydowała, że maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż na terenie Częstochowy napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia ,,na miejscu”, czyli w lokalach gastronomicznych, wynosi 350.

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, wynosi 350. Tyle samo wynosi w gastronomii maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.  

Limit liczby zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na terenie miasta ustalono na 550. Natomiast maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, wynosi 500. Tyle samo pozwoleń maksymalnie będzie można udzielić punktom handlowym na sprzedaż na terenie miasta alkoholu powyżej 18%.

Limity te mają zapewnić zasadę równości wobec prawa zarówno podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych, które dopiero zamierzają tę działalność podjąć.

Obie uchwały są zgodne z zapisami Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ze szczegółami obu uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.czestochowa.pl/uchwala/1157868/uchwala-nr-782-liv-2018 http://bip.czestochowa.pl/uchwala/1157869/uchwala-nr-783-liv-2018 |

mb