Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jt. Dz. U. 2017 poz. 1875)

zwołuję
 
na dzień 6 grudnia (środa) 2017 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XLVII zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6.    Pytania radnych.
7.    Wystąpienia zaproszonych gości.
8.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9.    Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 (BR.3.XLVII.17) oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033.(BR.4.XLVII.17)
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017 – 2033. (BR.9.XLVII.17)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017. (BR.10.XLVII.17)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.(BR.6.XLVII.17)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. (BR.14.XLVII.17)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2017 roku. (BR.17.XLVII.17)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2018 roku.(BR.7.XLVII.17)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.(BR.5.XLVII.17)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (BR.13.XLVII.17)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Częstochowa.(BR.8.XLVII.17)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, pomiędzy ulicami: Okulickiego, Św. Rocha i Św. Krzysztofa.(BR.11.XLVII.17)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej drogi z użytkowania. (ul. Nad Wartą).(BR.12.XLVII.17)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania (Wigoniowa). (BR.15.XLVII.17)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy (Wyczerpy Górne).(BR.16.XLVII.17)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli nieruchomości położonych w Częstochowie dla których stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. (BR.1.XLVII.17)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie.(BR.2.XLVII.17)
25.    Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie przeniesienia siedziby Śląskiego Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do Częstochowy.
26.    Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 6607S w Częstochowie – ul. Kiedrzyńska na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Dekabrystów wraz ze skrzyżowaniem”.
27.    Interpelacje radnych.
28.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
29.    Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Przemysław Wrona