Zmiany w budżecie, zbycia nieruchomości, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dotacje ekologiczne, program wspierania rodziny i pieczy zastępczej - to tematy, którymi zajmować się będzie m.in. Rada Miasta na sesji 20 lutego. Oto pełny program obrad ogłoszony przez przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy:
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jt. Dz. U. 2017 poz. 1875 z późn. zm)

zwołuję
 
na dzień 20 lutego (wtorek) 2018 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

L zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII i XLIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Miasta Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego w roku 2017.
11.    Informacja dotycząca stanu sanitarnego miasta Częstochowy w 2017 r.
12.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2017 rok.
13.     Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy dotycząca odszkodowań lub wykupu nieruchomości z powodu niemożności korzystania z nich w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem oraz zwrotem odszkodowań i ustalonych opłat w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego  i wydanych decyzjach.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018 – 2033. (BR.7.L.18)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018.(BR.8.L.18)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr 539.XXXIX.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.(BR.19.L.18)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowę.(BR.20.L.18)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. (BR.11.L.18)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Poleskiej.(BR.5.L.18)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Częstochowie w pobliżu ul. Kanał Kohna. (BR.4.L.18)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Błeszno, pomiędzy ulicami: Bohaterów Katynia, Długą, Aleją Wojska Polskiego i torami kolejowymi. (BR.1.L.18)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta. (BR.2.L.18)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulicy Kucelińskiej. (BR.3.L.18)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulicy Korfantego.(BR.9.L.18)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto, pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej.(BR.10.L.18)
26.    Podjęcie uchwały  w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2018 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.(BR.14.L.18)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2018 r., na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne. (BR.15.L.18)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2018 r., na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne. (BR.16.L.18)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.(BR.13.L.18)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej  Miasta Częstochowy na lata 2018-2020”. (BR.6.L.18)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie.(BR.12.L.18)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy na rok 2018.(BR.17.L.18)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi Państwa M. i T. R. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 29 w Częstochowie.(BR.18.L.18)
34.    Interpelacje radnych.
35.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
36.    Zamknięcie obrad L Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.