Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Już od 12 marca osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Częstochowy będą mogły składać w MOPS wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Na dofinansowanie mogą liczyć osoby ze  znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uczące się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium albo takie, które mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (Moduł II).

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy al. Niepodległości 20/22 (pokój numer 18), 42-216 Częstochowa, tel. 34 363 18 19

Druki wniosków są dostępne w Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością oraz na stronie MOPS

Od 3 kwietnia będzie można składać także wnioski na likwidacje barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (Moduł I). Wsparcie będzie można otrzymać na likwidację barier transportowych, w poruszaniu się, w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym oraz pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Pomoc w ramach programu Aktywny Samorząd dotyczy m.in. dofinansowania sprzętu elektronicznego i oprogramowania, szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego, zakupu oprzyrządowania do samochodu, pomocy w uzyskaniu prawa jazdy, dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem, pomocy w zakupie lub naprawie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego.

Szczegóły dotyczące form wsparcia można znaleźć tutaj

Szczegółowe informacje w sprawie programu „Aktywny samorząd” są na  stronie PFRON www.pfron.org.pl