Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju UM przypomina przedsiębiorcom o obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w każdym roku kalendarzowym w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Przedsiębiorcy, którym ważność zezwoleń upływa w danym roku kalendarzowym zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwoleń w terminie do 31 stycznia (bez możliwości rozłożenia opłaty na raty).

Ponadto w terminie do 31 stycznia przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku ubiegłym według wartości brutto. Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=FER002

Stanowisko do spraw zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mieści się w budynku ul. Waszyngtona 5, na I piętrze, pok. 122. Obowiązuje system przywoławczy, automat do poboru numerów znajduje się na I piętrze na holu obok informacji.

Zgodnie ze znowelizowaną z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lub obowiązku dokonania właściwej opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania wyżej wymienionej czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej lub nie wniesie raty opłaty, powiększonej o 30%  opłaty rocznej.

W przypadku likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń.