Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Ideę Ośrodków Społeczności Lokalnych oraz zasady działań partnerskich to główne tematy Forum, które odbyło się 30 października w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podziękował uczestnikom spotkania za aktywność i zaangażowanie, za działania na rzecz lokalnych społeczności - dzieci, młodzieży, seniorów, za wzajemne wspieranie się.

Podczas spotkania podpisano partnerstwa w dzielnicach Ostatni Grosz i Trzech Wieszczów.

Karolina Bilecka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mówiła o organizowaniu społeczności lokalnych jako sposobie na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Przedstawiono także pomysły na działania, zaprezentowano dobre praktyki z terenu Częstochowy.

W Częstochowie można znaleźć bardzo wiele przykładów efektywnej współpracy mieszkańców i organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi, czego dowodem są funkcjonujące w mieście Ośrodki Społeczności Lokalnych. To miejsca służące wzajemnej integracji i aktywizacji.

Organizowanie Społeczności Lokalnej funkcjonuje w Częstochowie od 2012 roku. Zaczęło się na Rakowie, a później doświadczenia te rozwinięto także w dzielnicy Stare Miasto. Inicjatywa wyszła od samorządu – zajął się tym specjalnie powołany zespół pracowników MOPS.

Na czym polegają działania OSL? Grupa osób, stowarzyszenie czy konkretna instytucja wychodzi do mieszkańców danej dzielnicy z inicjatywą zrobienia czegoś dobrego, nowego i potrzebnego dla lokalnej społeczności. Działania mogą być różnorodne – dla dzieci, młodzieży, seniorów czy sąsiadów.

Obok działań mieszkańców i pracowników OSL stworzone zostały dodatkowo Partnerstwa Lokalne skupiające podmioty, instytucje i osoby, które mogą i chcą mieć wpływ na rozwój konkretnej małej społeczności. Każdy z nich ma jakiś potencjał – złożony z osób, zasobów materialnych, pomysłów, wolnego czasu. Odbywają się spotkania partnerskie, rodzą się idee i pomysły dotyczące najbliższego otoczenia.

Pod koniec stycznia 2016 roku zadanie OSL przekazano do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach, realizowanego przez MOPS, projektu unijnego „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”. Rozszerzono równocześnie działania na nowe dzielnice - obok OSL funkcjonujących na Rakowie i Starym Mieście objęto działaniami Stradom, Trzech Wieszczów, Zawodzie-Dąbie oraz Ostatni Grosz.