Miasto także w tym roku dofinansuje inwestycje częstochowian polegające na usuwaniu elementów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garaży. W miejskim budżecie jest 30 tys. zł na ten cel. Rada Miasta zatwierdziła zasady i tryb udzielania tegorocznych dotacji.

Zadanie pn. „Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest kontynuacją programu funkcjonującego od wielu lat, a także elementem realizacji programów oczyszczania z azbestu do 2032 r. w wymiarze krajowym i miejskim.

Azbest znajduje się m.in. choćby w pokryciach dachów, elewacji czy płytach ocieplających budynki. Ich likwidacja, na którą Miasto Częstochowa udziela dotacji celowej, obejmuje demontaż takich elementów, ich transport oraz unieszkodliwienie na uprawnionym składowisku. Dzięki dotychczas udzielonym przez miasto dotacjom azbest zniknął z blisko stu budynków na terenie Częstochowy.  

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek z elementami azbestowymi oraz zgodę właściciela/współwłaścicieli na wykonanie inwestycji (w przypadku współposiadania również zgodę współposiadaczy) –  przy czym budynek ten musi być budynkiem oddanym do użytkowania przed końcem 1996 roku. Wnioskodawcy nie mogą posiadać zaległości w opłatach i podatkach wobec gminy. W roku złożenia wniosku nieruchomość, na której znajduje się taki budynek, nie może być wykorzystywana dla działalności gospodarczej bądź innej zarobkowej.

Dla danego obiektu dofinansowanie przyznaje się tylko raz w ciągu 5 lat. Nie pokrywa ono kosztów zakupu i montażu nowych pokryć lub elewacji, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. Dotacja wynosi do 50% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł.

Przedmiotem dotacji mogą być inwestycje już zrealizowane bądź planowane do realizacji od 1 stycznia 2017 r. do 9 listopada 2018 r. Warunkiem ubiegania się o nią jest złożenie wniosku, następnie zawarcie umowy, realizacja lub udokumentowanie zrealizowanego zadania, a w końcu rozliczenie dotacji. Kwalifikowanie inwestycji do dofinansowania odbędzie się na podstawie kolejności złożenia wniosków.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa będzie mógł rozpocząć przyjmowanie wniosków o tegoroczne dotacje na usuwane azbestu w dwa tygodnie po publikacji przyjętych 20 lutego uchwał Rady Miasta Częstochowy w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Nabór rozpocznie się więc prawdopodobnie ok. połowy marca.    

Wniosek na specjalnym druku powinien zostać złożony w Urzędzie Miasta do 31 października 2018 r. Decyduje data wpływu. Wnioski będą rejestrowane i kwalifikowane pod względem spełnienia wymogów formalnych – rozpatrywane będą wyłącznie te kompletne. Ich oceną oraz kwalifikacją zajmie się komisja powołana przez prezydenta Częstochowy.

Listę osób objętych dofinansowaniem, wysokość dotacji oraz listę rezerwową akceptuje, po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji, prezydent miasta. Lista dotowanych oraz lista rezerwowa są opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz stronie http://www.czestochowa.pl

Z przyjętym na sesji Rady Miasta projektem - wraz ze szczegółowym regulaminem i wyszczególnieniem koniecznych elementów wniosku -  można zapoznać się na stronie: https://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1157198/projekt-uchwaly-na-druku-br-14-l-18-w-sprawie-zasad-i-trybu-udzielania-oraz-sposobu-rozliczania-dotacji-celowych-w-2018-r-na-dofinansowanie-kosztow-inwestycji-zwiazanych-z-usuwaniem-wyrobow-budowlanych-zawierajacych-azbest-z-budynkow-mieszkalnych-gospodarczych-oraz-garazowych-na-terenie-miasta-czestochowy-realizowanych-przez-osoby-fizyczne

mb