Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konferencja o ochronie osób doświadczających przemocy i miejska gra znalazły się w programie Częstochowskich Dni Profilaktyki.

Szkolenia warsztatowe dotyczące praktycznych aspektów prowadzenia interwencji i motywowania do zmian w ramach procedury Niebieskiej Karty odbyły się dla dwóch 30-osobowych grup 29 i 30 listopada w Urzędzie Miasta.

Procedura „Niebieskie Karty” to szczególny rodzaj interwencji wobec rodziny doświadczającej przemocy, instytucjonalne narzędzie służące do przeciwdziałania jej. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie "obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie". Nie jest to postępowanie karne ani cywilne, lecz wspólna praca służb, instytucji i organizacji z konkretną rodziną doświadczającą przemocy. Podczas szkolenia rozmawiano o roli, zadaniach i obowiązkach poszczególnych służb. Jego uczestnicy mieli możliwość zdobycia wiedzy, która pozwoli im na wyeliminowanie trudności i niepewności związanych z przypadkami wykraczającymi poza ramy procedur Niebieskiej Karty.

Ochrona osób doświadczających przemocy w rodzinie, szczególnie dzieci i młodzieży to z kolei temat konferencji, która odbyła się 1 grudnia w ramach Częstochowskich Dni Profilaktyki w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Przemoc domowa wywiera olbrzymi wpływ na wszystkie aspekty funkcjonowania człowieka, który jej doświadcza – fizyczny, psychiczny, emocjonalny i społeczny. Skutki przemocy wobec dzieci i młodzieży są bardzo poważne. Oprócz uszkodzeń fizycznych przemoc powoduje długotrwałe - trwające nawet całe życie - zaburzenia emocjonalne. Osoby doznające przemocy w dzieciństwie tracą, często na całe życie, zdolność kochania innych ludzi i ufania im. Nie dla wszystkich dzieci rodzinny dom jest miejscem pełnym ciepła, miłości i bezpieczeństwa. Dla niektórych jest miejscem okrutnej krzywdy wyrządzanej przez najbliższych, przez własnych rodziców.

- Święty Jan Bosko mówił, że trzeba zapobiegać i jeszcze raz zapobiegać, a nie karać. I to powinno być naszym głównym założeniem w pracy z dzieckiem. Wszystkie osoby dorosłe, które mają kontakt z dzieckiem, powinny mieć świadomość, że przebywając z nim, wchodzą w rolę wychowawcy, a wychowawca powinien być osobą najwyższego zaufania - powiedział otwierając konferecnję zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak. - Również w szkole dziecko powinno mieć gwarancję, że jeśli ma jakiś problem, o którym chciałoby porozmawiać, to zawsze może liczyć na wsparcie kogoś, kto jest godny zaufania.

Do udziału w konferencji zaproszono specjalistów - przedstawicieli Prokuratury, Policji, kuratorów sądowych, ławników Sądu Okręgowego, reprezentantów służby zdrowia, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także pedagogów i organizacje pozarządowe.

Celem konferencji było zwiększenie skuteczności udzielanej pomocy i wsparcia osobom i rodzinom, a szczególnie dzieciom i młodzieży zagrożonym oraz dotkniętym taką przemocą.  Specjaliści - trenerzy/certyfikowani specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zwracali uwagę na zwiększenie świadomości społecznej oraz zaangażowania społeczeństwa w sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie; usprawnienie systemu pomocy osobom i rodzinom doświadczającym przemocy, propagowanie i zintensyfikowanie działań profilaktycznych w tym zakresie.

O dziecku jako świadku i osobie doświadczającej przemocy w procedurze Niebieskie Karty mówił Marek Mudant, emerytowany funkcjonariusz Policji. Poruszył też temat możliwości odebrania dziecka z rodziny, gdzie stosowana jest przemoc.  Z kolei Beata Lutomska mówiła o tym jak czuje się, jak funkcjonuje i jak krzywdzone jest dziecko w świecie dysfunkcyjnych dorosłych.

W ramach trwających Częstochowskich Dni Profilaktyki, na poniedziałek 4 grudnia zaplanowano Miejską Grę Profilaktyczną, którą realizowano już - z dużym powodzeniem - w sierpniu. Tym razem, Gra odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 7, gdzie dla dzieci - pod nadzorem opiekunów z Centrów Animacji Rekreacyjno-Sportowej - przewidziano wiele atrakcji, m. in. konkursy rekreacyjno-sportowe z nagrodami dla każdego uczestnika.

Organizatorem Częstochowskich Dni Profilaktyki jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie.