W czwartek 25 stycznia 2018 roku o godz. 9ºº w sali sesyjnej nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu Częstochowskiego: Porządek obrad:

1.                   Otwarcie XXVIII Sesji Rady Powiatu i powitanie.

2.                   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.                   Przedstawienie porządku obrad.

4.                   Powołanie sekretarzy obrad.

5.                   Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6.                   Powołanie komisji uchwał i wniosków.

7.                   Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referuje  starosta K. Smela

8.                   Interpelacje i zapytania radnych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.                   Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu częstochowskiego w 2017 roku, referent  komendant PSP J. Piotrowski.

10.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2018 rok, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 1/XXVIII/2018.

11.               Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/203/2017 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 2/XXVIII/2018.

12.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 – 2027, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 3/XXVIII/2018.

13.               Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla Powiatu Częstochowskiego za rok 2017, referent naczelnik wydziału ZO R. Gębuś, druk nr 4/XXVIII/2018.

14.               Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie  wyodrębnienia w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w województwie śląskim z siedzibą w Częstochowie, referent naczelnik wydziału OŚ M. Stępień, druk nr 5/XXVIII/2018.

15.               Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat, referuje naczelnik Wydz. EZK
J. Krakowian,
druk nr 6/XXVIII/2018.

16.               Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim za 2017 rok, referent naczelnik wydz. ZO R. Gębuś, druk nr 7/XXVIII/2018.

17.               Informacja z realizacji uchwał  Rady Powiatu w 2017 roku, referent  sekretarz L. Krawczyk
druk nr 8/XXVIII/2018.

18.               Informacja o umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należnościach powiatu
w II półroczu 2017 roku,referent skarbnik K. Toczko,druk nr 9/XXVIII/2018.

19.               Sprawozdania stałych komisji Rady z działalności w 2017 roku, druk nr 10/XXI/2017:

§  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, referent  przewodniczący J. Michalik

§  sprawozdanie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu, referent przewodniczący T. Ciastko

§   sprawozdanie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, referent przewodniczący M. Dul

§  sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, referent przewodniczący
 A. Wochal

§  sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, referent  przewodnicząca
M. Dziura

§  sprawozdanie Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu, referent przewodnicząca J. Haładyn

§  sprawozdanie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego, referent przewodniczący
E. Boral

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.               Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21.               Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.

22.               Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.

23.               Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Powiatu.