Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
W czwartek 21 grudnia 2017 roku o godz. 10ºº w sali sesyjnej nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu Częstochowskiego: Porządek obrad:

 

1.                  Otwarcie XXVII Sesji Rady Powiatu i powitanie.

2.                  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.                  Przedstawienie porządku obrad.

4.                  Powołanie sekretarzy obrad.

5.                  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6.                  Powołanie komisji uchwał i wniosków.

7.                  Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referuje  starosta K. Smela

8.                  Interpelacje i zapytania radnych.

9.                  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018-2027, referent skarbnik powiatu K. Toczko, autopoprawka WPF, uchwała, uzasadnienie, zał1, zał.2, zał.3, zał.4, zał.5, zał.6, zał.6 a, zał.7, zał.8, zał.9.;

a.      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczących  projektów: budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, referent skarbnik powiatu
K. Toczko
;

b.     przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Mienia Powiatu, w tym wniosków stałych komisji Rady, referent przewodniczący komisji T. Ciastko;

c.      przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu wobec opinii Komisji Budżetu i Mienia Powiatu oraz wobec wniosków komisji, referuje skarbnik powiatu K. Toczko;

d.    dyskusja nad projektem budżetu powiatu częstochowskiego na 2018 rok;

e.     dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018-2027;

f.     głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok;

g.    głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018-2027.

10.               Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, referent: przedstawiciel WIOŚ; naczelnik wydz. OŚ M. Stępień , druk nr 7/XXVII/2017 (raport do wglądu w biurze rady bądź na stronie www.katowice.wios.gov.pl

11.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2017 rok, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 8/XXVII/2017, zał.1, zał.2, zał.3, zał.4, zał.5,.

12.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2017 – 2027, druk nr 9/XXVII/2017, obj, WPF, wykaz,.

13.               Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian, druk nr 1/XXVII/2017.

14.               Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego w 2018 roku,referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian , druk nr 2/XXVII/2017. uzasadnienie

15.               Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku,referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 6/XXVII/2017, uzasad., zał.

16.               Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok, referent  przew. Rady A. Kubat, druk nr  3/XXVII/2017,

17.               Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok, referent  przew. komisji J. Michalik, druk nr 4/XXVII/2017.

18.               Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok, referent  przew. rady A. Kubat, druk nr 5/XXVII/2017

19.               Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.               Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.

21.               Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.

22.               Zamknięcie XXVII Sesji Rady Powiatu.