Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
W najbliższą środę (8 listopada 2017 roku) o godz. 10ºº w sali sesyjnej nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego.
Porządek obrad:

1.                  Otwarcie XXVI Sesji Rady Powiatu i powitanie.

2.                  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.                  Przedstawienie porządku obrad.

4.                  Powołanie sekretarzy obrad.

5.                  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6.                  Powołanie komisji uchwał i wniosków.

7.                  Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referuje  starosta K. Smela

8.                  Interpelacje i zapytania radnych.

9.                  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2017 rok, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 11/XXVI/2017, zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4..

10.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2017 – 2027, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 12/XXVI/2017, WPF, obj. wykaz

11.               Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Bogumiłku, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian , druk nr 1/XXVI/2017.

12.               Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bogumiłku wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Bogumiłku, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian , druk nr 2/XXVI/2017.

13.               Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koniecpolu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, z siedzibą w  Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 26, w ponadpodstawową Branżową Szkołę I stopnia w Koniecpolu, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian, druk nr 3/XXVI/2017.

14.               Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Złotym Potoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, z siedzibą w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 7, w ponadpodstawową Branżową Szkołę I stopnia w Złotym Potoku, referent naczelnik wydz. EZK
 J. Krakowian, druk nr 4/XXVI/2017.

15.               Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Złotym Potoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, z siedzibą w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 7, w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych  w Złotym Potoku, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian, druk nr 5/XXVI/2017.

16.               Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Koniecpolu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, z siedzibą w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 26, w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych w Koniecpolu, o której mowa w art. 18 ust.
1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian, druk nr 6/XXVI/2017.

17.               Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku,referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 9/XXVI/2017, uzasadnienie, zał.

18.               Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i parkowanie usuniętych pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, referent naczelnik wydz. OK H. Sobel, druk nr 14/XXVI/2017, uzasadnienie

19.               Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu częstochowskiego za rok szkolny 2016/2017,referent  naczelnik wydz. EZK J. Krakowian, druk nr 7/XXVI/2017.

20.               Sprawozdanie z realizacji programu „Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2020” za 2016 rok,referent naczelnik wydz. OK H. Sobel, druk nr 8/XXVI/2017.

21.               Informacja starosty częstochowskiego o oświadczeniach  majątkowych pracowników starostwa
 i powiatowych jednostek organizacyjnychza 2016 rok, referent  starosta K. Smela, druk nr 13/XXVI/2017.

22.               Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23.               Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.

24.               Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.

25.               Zamknięcie XXVI Sesji Rady Powiatu.