Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
W najbliższy czwartek (29 marca 2018 roku) o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9 rozpoczną się obrady XXIX sesji Rady Powiatu Częstochowskiego.
Porządek sesji:

1.                   Otwarcie XXIX Sesji Rady Powiatu i powitanie.

2.                   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.                   Przedstawienie porządku obrad.

4.                   Powołanie sekretarzy obrad.

5.                   Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6.                   Powołanie komisji uchwał i wniosków.

7.                   Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent  starosta K. Smela.

8.                   Interpelacje i zapytania radnych.

9.                   Wręczenie Honorowej Odznaki Primus in Agendo.

10.               Informacja nt. wyborów samorządowych w 2018 roku, referent Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie  T. Doruchowski .

11.               Informacja Komendy Miejskiej Policji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
w powiecie częstochowskim w 2017 roku, referent komendant D.Atłasik(prezentacja multimedialna).

12.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2018 rok, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 11/XXIX/2018, zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4.

13.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 – 2027, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 8/XXIX/2018, objaśnienia, WPF, wykaz.

14.               Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 9/XXIX/2018.

15.               Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2017 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 6/XXIX/2018, sprawozdanie, potrzeby.

16.               Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2017 rok,referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 4/XXIX/2018, sprawozdanie.

17.               Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, 
druk nr 5/XXIX/2018, uzasadnienie, zał.

18.               Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, referent naczelnik wydziału EZK J. Krakowian, druk nr 10/XXIX/2018, program

19.               Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, referent naczelnik wydziału EZK J. Krakowian, druk nr 1/XXIX/2018, uzasadnienie.

20.               Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/156/2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 kwietnia 2008 r.  w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, referent naczelnik wydziału EZK J. Krakowian, druk nr 7/XXIX/2018, uzasadnienie. 

21.               Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Brzechwy w Bogumiłku, referent naczelnik wydziału OK H. Sobel, druk nr 2/XXIX/2018.

22.               Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Częstochowski pomocy rzeczowej dla Gminy Kłomnice z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych, referent naczelnik wydziału OK
H. Sobel, druk nr 3/XXIX/2018

 

23.               Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

24.               Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.

25.               Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.

26.               Zamknięcie XXIX Sesji Rady Powiatu.