Podczas dzisiejszej (26 kwietnia) sesji Rady Powiatu radni przyjęli wszystkie przewidziane w porządku obrad projekty uchwał oraz wysłuchali informacji starosty Krzysztofa Smeli z działalności Zarządu Powiatu oraz informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie naszego powiatu przygotowanej przez powiatowego lekarza weterynarii. Wynika z niej, że w ubiegłym roku nie stwierdzono  wśród zwierząt chorób mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzkiemu.  Przeprowadzono wiele kontroli związanychm.in.  z przewozem zwierząt, sprawdzano oznakowanie bydła, kontrolowano m.in. rzeźnie i schroniska dla zwierząt. W tych ostatnich dopatrzono się dwóch uchybień.

Radni powiatowi zgodzili się m.in. na realizację przez powiat częstochowski „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, którego celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału
w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiadach, konkursach, turniejach
i zawodach. Zaakceptowali również Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 przedstawiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.