Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016r., poz.1817 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255z póź.zm.) Zarząd Powiatu  Częstochowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego w 2018 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Konkurs obejmuje powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającej na prowadzeniu trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9 lub złożyć osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Częstochowie (pokój 3) do 17 listopada 2017 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu).
Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Karol Ostalski – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Częstochowie, tel. 034 322 91 42.