Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 poz. 450), Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego w zakresie szkolenia sportowego w 2018 r.

Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Powiat  wspiera finansowo zadanie.

Wysokość dotacji do 50% kosztówwykonania zadania. 

 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2017 –     23.000  zł
dotacje dla: KS „Dragon” Janów – 11 000 zł; MKS „Dwójka” Blachownia – 7 000 zł;
Stowarzyszenie „Sparta” Brzeziny Nowe - Wrzosowa - 5 000 zł
 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2018 –     23.000  zł    
 

A.    Podstawowe dane dotyczące zadania.
 
1) Cele zadania:

a)popularyzowanie wybranych dyscyplin sportowych,

b) podnoszenie poziomu sportowego zawodników, 
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

a)  organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w imprezach ponad-powiatowych w dyscyplinach: badminton, biegi przełajowe,lekka atletyka, taekwondo - ITF, tenis stołowy, warcaby, piłka siatkowa, strzelectwo, żeglarstwo.

3) Beneficjenci zadania:

a)  organizacje sportowe prowadzące działalność na terenie powiatu częstochowskiego,

b)  organizacje realizujące zadania na rzecz mieszkańców powiatu.

 

4) Koszty pokrywane z dotacji:

a)      koszty bezpośrednie:

–     wyżywienie, zakwaterowanie na imprezach i zgrupowaniach,

–     transport osób na imprezy, zgrupowania, treningi,

–     opłaty startowe.

 

b) koszty pośrednie (do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem):

–     obsługa księgowa i administracyjna,

–     opłaty pocztowe, telefoniczne,

–     zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych.

 
B. Zasady i warunki przyznania dotacji:
 

1. Termin i warunki realizacji zadania: 

1)      Zadanie ogłoszone w konkursie ofert na 2018 r. powinno być realizowane w terminie od  10 maja  do 10 grudnia 2018 r.

2)      Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać następujące warunki:

a)      posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, do dysponowania środkami finansowymi oraz do ich rozliczenia,

b)      złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę,  zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania

 w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

c)  posiadać kadrę o stosownej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu oraz      odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji zadania.

 
2. Termin i sposób składania ofert:

1)      Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2018 r. do godz. 15oo w Starostwie Powiatowym ul. Sobieskiego 9
 42-217 Częstochowa, pok. 3  lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres z dopiskiem „Konkurs ofert – szkolenie sportowe” (za ofertę złożoną w terminie uznaje się taką, która wpłynie do 04.05.2018 r. do g. 15.00 do Starostwa pok.3 ).

2)      Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. poz. 1300):Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem.

3)      Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

a)      odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego,  a w przypadku podmiotów nie wpisanych do KRS, inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego       podmiotu,

b)      statut podmiotu, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS lub wyciąg z ewidencji Starosty Częstochowskiego.
 
 
3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

1)      Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od daty zakończenia zbierania ofert.

2)      Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową.

3)      Przy rozpatrywaniu oferty brane będzie pod uwagę:

a)      ocena merytoryczna wartości projektu i jego zgodność z celami zadania (ilość zawodników ćwiczących i reprezentowany poziom sportowy, wyniki uzyskane we       współzawodnictwie sportowym, kadra trenerska),

b)      ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,

c)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

d)     ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale  których podmiot będzie realizować zadanie,

e)      analiza udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł,

f)       uwzględnienie planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego,  w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
 

g)      uwzględnienie analiz i ocen realizacji zleconych zadań w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 
4.  Zasady przyznawania dotacji

1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

3. Dotowane z budżetu powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie powiatu częstochowskiego lub na rzecz jego mieszkańców.
 
C.  Postanowienia końcowe:

1.      Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez prawa do odwołania.

2.      Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia  szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zgodnie z umową zadania.
Kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)

 

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela merytoryczny   wydział Starostwa ( tel.34 322 9142)  email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).