Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 – t. j.),

 

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty

 

 konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 r.


Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

A.    Rodzaje powierzanych zadań:

 
I.Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej w środowisku wiejskim
 

Wysokość dotacji do 100% kosztów wykonania zadania

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2017 – 32.000  zł 
- dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Częstochowie -32.000 zł
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 201832.000  zł
1. Cele zadania:

-         popularyzacja różnych dyscyplin sportowych poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych,

-         propagowanie wśród dzieci, młodzieży oraz starszych aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

-         popularyzacja masowej kultury fizycznej.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

-         całoroczna organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadlokalnym  w najpopularniejszych na terenie  powiatu dyscyplinach sportu,

-         prowadzenie współzawodnictwa sportowego klubów sportowych działających na terenie powiatu częstochowskiego

-         spartakiada gmin powiatu częstochowskiego                                                                                                                                                                                                   

 

3. Beneficjenci zadania:

–     mieszkańcy powiatu częstochowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zrzeszonych w stowarzyszeniach sportowych z terenu powiatu częstochowskiego.

4. Koszty pokrywane z dotacji:

1) koszty bezpośrednie:

a)     zakup niezbędnego sprzętu sportowego,

b)     zakup nagród dla uczestników imprez,

c)     transport, wyżywienie podczas organizowanych imprez,

d)     opłaty sędziowskie,

e)     wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

f)      zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez,

g)     obsługa medyczna i techniczna,

h)     usługi poligraficzne,

 

 

2) koszty pośrednie(do 40% wartości udzielonej dotacji ogółem):

a)     obsługa księgowa i organizacyjno - administracyjna,

b)     opłaty pocztowe, telefoniczne,

c)     koszty niezbędnych podróży służbowych,

d)     zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych.

 

 
II. Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach rozgrywek szkolnego związku sportowego.
 
Wysokość dotacji do 100 % kosztów wykonania zadania.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2017 - 30.000 zł
- dotacja  dla  Powiatowego  Szkolnego Związku Sportowego  w  Częstochowie - 30.000 zł
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2018 30.000 zł
 

1.      Cele zadania:

- prowadzenie systemu rozgrywek międzyszkolnych (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) na zasadach współzawodnictwa szkolnego związku sportowego w różnych dyscyplinach sportowych,

- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

 
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

     - organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportowych,

- udział w zawodach na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim rozgrywanych w ramach współzawodnictwa szkół oraz innych imprezach rekreacyjnych i sportowych.

 
3. Beneficjenci zadania:

- dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu częstochowskiego

 
4. Koszty pokrywane z dotacji:
1) koszty bezpośrednie:

a)     zakup niezbędnego sprzętu sportowego,

b)     zakup nagród dla uczestników imprez,

c)     transport, wyżywienie podczas organizowanych imprez,

d)     opłaty sędziowskie,

e)     opłata startowa za udział w rozgrywkach ponadpowiatowych

f)      wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

g)     zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez,

h)     obsługa medyczna i techniczna,

i)       usługi poligraficzne,
    2)  koszty pośrednie(do 40% wartości udzielonej dotacji ogółem):

a)     obsługa księgowa i organizacyjno - administracyjna,

b)     opłaty pocztowe, telefoniczne,

c)     koszty niezbędnych podróży służbowych,

d)     zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych.
 

 
B. Zasady i warunki przyznania dotacji:
 
1. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Zadania ogłoszone w konkursie ofert na 2018 roku powinny być realizowane w terminie do 15.12. 2018 r.
      2) Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na  realizację zadań powinny spełniać następujące warunki:

a)     posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, do dysponowania środkami finansowymi oraz do ich rozliczenia,

b)  złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie  z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób  efektywny, oszczędny i terminowy,

c)  posiadać kadrę o stosownej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu oraz odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji zadania.

 
2. Termin i sposób składania ofert:

1)     kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 07 lutego2018r.do godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym ul. Sobieskiego 9; 42-217 Częstochowa, pok.3 lub nadesłać drogą pocztowąna w/w adres
z dopiskiem na kopercie„ Konkurs ofert 2018” (za ofertę złożoną w terminie uznaje się taką, która wpłynie do 07.02.2018 r. do godz. 15.00 do Starostwa pok. 3.).

2)     oferty powinny być podpisane przez osobę/y  uprawnioną/e. 

3)     każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem.

4)     do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

a)     odpisaktualny z Krajowego Rejestru Sądowego,  a w przypadku podmiotów nie  wpisanych do KRS, inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego  podmiotu,

 

b)     statut podmiotu, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS.
 
3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

1)     rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od daty zakończenia zbierania ofert.

2)     oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową.

3)     przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę:

a)     ocena merytoryczna wartości projektu i jego zgodność z celami zadania,

b)     ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,

c)     ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania,  zasobów ludzkich, bazy materialnej,

d)     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

e)     ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale  których podmiot będzie realizować zadanie,

f)      uwzględnienie planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
 
 
 
 

g)     uwzględnienie analiz i ocen realizacji zleconych zadań w przypadku podmiotów,  które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
4.  Zasady przyznawania dotacji:

1)     decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

2)     od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

3)     dotowane z budżetu powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie powiatu częstochowskiego lub na rzecz jego mieszkańców.
 
C. Postanowienia końcowe:  
 

1.      Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa do odwołania.

2.      Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zgodnie z umową zadania.
Kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.     Prawo zamówień publicznych ( (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)
 
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu ( tel.34 322 91 42);  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 
 
Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w rozporządzeniu MPiPS z dnia 19 sierpnia 2016 r.roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz.1300) i są dostępne na stronie  www.czestochowa.powiat.pl w zakładce: TURYSTA Sport i rekreacja


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.