Ogłoszenie w sprawie skierowania do konsultacji społecznej "Rocznego programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 22 oraz art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), w związku z uchwałą nr XLIX/349/2010 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz  art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016r., poz.1817 z późn. zm.)
 
Celem konsultacji jest poznanie opinii o projekcie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Częstochowskiegoz organizacjami pozarządowymi  na rok 2018 i umożliwienie wnoszenia uwag przez organizacje pozarządowepodmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działające na terenie powiatu częstochowskiego.