Zjazd pielęgniarek i położnych w Częstochowie: kluczowe problemy i rozwiązania omówione
Zawód pielęgniarki i położnej to fundament, na którym opiera się system ochrony zdrowia. W naszym mieście odbył się II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, który rzucił światło na kluczowe wyzwania stojące przed tym zawodem. Nie tylko podkreślono ich nieoceniony wkład w opiekę nad pacjentami, ale również omówiono przyczyny i możliwe rozwiązania problemów, z jakimi borykają się na co dzień.
  1. Zagrożenie brakiem pielęgniarek do 2030 roku.
  2. Problemy związane z niskimi płacami, przeciążeniem obowiązkami i brakiem wsparcia.
  3. Wypowiedź prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka na temat konieczności poprawy warunków pracy.
  4. Prezentacja programu „Częstochowa dla Medyków” mającego na celu zachęcenie młodych ludzi do pracy w zawodzie.

W obliczu rosnącego niedoboru personelu pielęgniarskiego w Polsce, który według prognoz może stać się jeszcze bardziej dotkliwy w przyszłej dekadzie, nasze miasto staje na wysokości zadania, dążąc do znalezienia trwałych rozwiązań. Wzrastające zapotrzebowanie na te zawody w kontekście starzejącego się społeczeństwa sprawia, że działania te nabierają jeszcze większego znaczenia.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, podczas zjazdu, podkreślił rolę, jaką pielęgniarki i położne odgrywają w systemie zdrowia. Jego zdaniem, "Priorytetem resortu zdrowia powinno być usunięcie istniejących wad systemu wynagradzania pielęgniarek i położnych, stworzenie właściwych warunków pracy, motywujących do rozwoju i wstępowania do zawodu... Bez pielęgniarek krajowa ochrona zdrowia natychmiast by runęła" - jak stwierdził.

Kolejnym krokiem w kierunku poprawy sytuacji jest program „Częstochowa dla Medyków”, który oferuje wsparcie dla studentów pielęgniarstwa. Inicjatywa ta ma przyciągnąć młodych ludzi do zawodu, oferując stypendia tym, którzy zdecydują się pracować w miejscowym szpitalu. To ważny krok w kierunku zabezpieczenia przyszłości kadry medycznej w naszym mieście.

Wydarzenie było również okazją do uhonorowania zasłużonych dla samorządu pielęgniarek, w tym Anny Myckiej, której zaangażowanie i poświęcenie stanowią wzór do naśladowania.

Spotkanie to nie tylko podkreśliło kluczowe wyzwania, przed którymi stoi zawód pielęgniarki i położnej, ale również rozpoczęło konstruktywny dialog na temat przyszłości tego zawodu. Dzięki takim inicjatywom, możemy mieć nadzieję na stopniową poprawę warunków pracy i zwiększenie liczby specjalistów w tej niezwykle ważnej dziedzinie.


Na podstawie: UM Częstochowa