Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2020 r. poz.1842) 

zwołuję

na dzień 11 czerwca (piątek) 2021 roku o godz. 14.00 
XLV nadzwyczajną Sesję  Rady Miasta Częstochowy.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (online)


z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Pytania do Prezydenta Miasta Częstochowy – p. Krzysztofa Matyjaszczyka.
3. Dyskusja poprzedzona informacją Prezydenta Miasta dot. nieprawidłowości w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim w 2020 r./2021 r. (ustalenia służb miejskich).
4. Dyskusja poprzedzona informacją Prezydenta miasta Częstochowy w zakresie podjętych działań w sprawie wykorzystania danych osobowych pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.
5. Informacja Prezydenta miasta Częstochowy w zakresie wszystkich przeprowadzonych, jak i tych w trakcie kontroli w MOPS-ie po ujawnieniu informacji o wykorzystaniu danych osobowych (UODO, Urząd Marszałkowski, PIP, Urząd Miasta itp.), zakończona Dyskusją.
6. Szczegółowa informacja Prezydenta Miasta dotycząca liczby, przyczyn (ze wskazaniem podstawy prawnej), zwolnionych osób w MOPSie w wyniku kradzieży danych osobowych cyt. z wypowiedzi Dyrektora MOPSu podczas ostatniej sesji „zamieszanych w aferę”.
7. Informacja Prezydenta Miasta oraz dyskusja na temat bezpieczeństwa mieszkańców ul. Mieszka Starego oraz dzielnicy Stradom.
8. Informacja Prezydenta Miasta oraz dyskusja dot. ul. Glogera – przeprowadzanych prac remontowo-budowlanych.
9. Zamknięcie obrad XLV nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zbigniew Niesmaczny