Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2020 r. poz.1842) 

zwołuję

na dzień 20 maja (czwartek) 2021 roku o godz. 10.00 
XLIV zwyczajną Sesję  Rady Miasta Częstochowy.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (online)


z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad
4. Przyjęcie protokołów z obrad XLII i XLIII sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2021.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
Dyskusja nad projektami uchwał.
11. (BR.30.XLIV.21) Debata nad raportem o stanie miasta oraz dyskusja nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Częstochowy wotum zaufania. 
12. (BR.1.XLIV.21) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. 
13. (BR.2.XLIV.21) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 oraz dyskusja nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 dla Prezydenta Miasta Częstochowy.
14. (BR.31.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038.
15. (BR.32.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021.
16. (BR.33.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego obowiązujących na terenie Miasta Częstochowy.
17.  (BR.34.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
18. (BR.10.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Janusza Korczaka.
19. (BR.9.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Stefana Kisielewskiego i Alei Wyzwolenia.
20. (BR.15.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Konwaliowej.
21. (BR.25.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie w pobliżu ul. św. Augustyna.
22. (BR.28.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Mostowej.
23. (BR.27.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa
24. (BR.26.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 16 
25. (BR.11.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach: Gnaszyn-Kawodrza i Dźbów, w rejonie ulic: Przejazdowej, Lakowej i Drucianej oraz granicy administracyjnej miasta Częstochowy.
26. (BR.13.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulic: Radomskiej i Ikara.
27. (BR.12.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte.
28. (BR.35.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej.
29. (BR.29.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Częstochowy do opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Częstochowy i Subregionu Północnego”.
30.  (BR.16.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.
31. (BR.7.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Częstochowie poprzez zmianę siedziby poradni.
32. (BR.8.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wchodzącej w skład Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Częstochowie poprzez zmianę siedziby poradni.
33. (BR.14.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA NA LATA 2021-2025”.
34.  (BR.6.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia hejnału miasta Częstochowy oraz zasad jego używania.
35. (BR.17.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy stadionowi przy ul. Olsztyńskiej 123/127 w Częstochowie. 
36. (BR.3.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Uczczenia Pamięci Ofiar Częstochowskiego Getta w związku z 80. Rocznicą jego utworzenia.
37. (BR.4.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie 100-lecia istnienia Robotniczego Klubu Sportowego Raków Częstochowa S.A.
38. (BR.5.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza w rejonie ulic: Główna, Tatrzańska, Warowna (obejmujący działki: 1/8, 1/10, 1/17, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22/, 1/23, 1/24, 1/26).
39. (BR.18.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
40. (BR.19.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
41.  (BR.20.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji przeciw przymusowi szczepień i uzasadnionej obawie segregacji sanitarnej.
42. (BR.21.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie udoskonalenia życia  obywateli w postaci zabezpieczenia medycznego regionu częstochowskiego.
43. (BR.22.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie  zwiększenia zasad współżycia społecznego w postaci zabezpieczenia medycznego w zakresie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
44. (BR.23.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
45. (BR.24.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie w sprawie powstałego rozlewiska we wsi Libidza gmina Kłobuck.
46. (BR.36.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia liczb i nazw Komisji Rady Miasta.
47. (BR.37.XLIV.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy.
48. Przerwa. 
Głosowanie projektów uchwał.
49. (BR.30.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Częstochowy wotum zaufania. 
50. (BR.1.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. 
51. (BR.2.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 dla Prezydenta Miasta Częstochowy.
52. (BR.31.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038.
53. (BR.32.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021.
54. (BR.33.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego obowiązujących na terenie Miasta Częstochowy.
55. (BR.34.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
56. (BR.10.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Janusza Korczaka.
57. (BR.9.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Stefana Kisielewskiego i Alei Wyzwolenia.
58. (BR.15.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Konwaliowej.
59. (BR.25.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie w pobliżu ul. św. Augustyna.
60. (BR.28.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Mostowej.
61. (BR.27.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa.
62. (BR.26.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 16.
63. (BR.11.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach: Gnaszyn-Kawodrza i Dźbów, w rejonie ulic: Przejazdowej, Lakowej i Drucianej oraz granicy administracyjnej miasta Częstochowy.
64. (BR.13.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulic: Radomskiej i Ikara.
65. (BR.12.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte.
66. (BR.35.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej.
67. (BR.29.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Częstochowy do opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Częstochowy i Subregionu Północnego”.
68.  (BR.16.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.
69. (BR.7.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Częstochowie poprzez zmianę siedziby poradni.
70. (BR.8.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wchodzącej w skład Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Częstochowie poprzez zmianę siedziby poradni.
71. (BR.14.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA NA LATA 2021-2025”.
72. (BR.6.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hejnału miasta Częstochowy oraz zasad jego używania.
73. (BR.17.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy stadionowi przy ul. Olsztyńskiej 123/127 w Częstochowie. 
74. (BR.3.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie Uczczenia Pamięci Ofiar Częstochowskiego Getta w związku z 80. Rocznicą jego utworzenia.
75. (BR.4.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie 100-lecia istnienia Robotniczego Klubu Sportowego Raków Częstochowa S.A.
76. (BR.5.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza w rejonie ulic: Główna, Tatrzańska, Warowna (obejmujący działki: 1/8, 1/10, 1/17, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22/, 1/23, 1/24, 1/26).
77. (BR.18.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
78. (BR.19.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
79. (BR.20.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji przeciw przymusowi szczepień i uzasadnionej obawie segregacji sanitarnej.
80. (BR.21.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie udoskonalenia życia obywateli w postaci zabezpieczenia medycznego regionu częstochowskiego.
81. (BR.22.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie  zwiększenia zasad współżycia społecznego w postaci zabezpieczenia medycznego w zakresie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
82. (BR.23.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
83. (BR.24.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie w sprawie powstałego rozlewiska we wsi Libidza gmina Kłobuck.
84. (BR.36.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia liczb i nazw Komisji Rady Miasta.
85. (BR.37.XLIV.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy.
86. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
87. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy

(-)  Zbigniew Niesmaczny