Częstochowscy radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w rejonie ulic Warszawskiej i Rząsawskiej. 
 
Dokument dotyczy obszaru o powierzchni ok. 53,5 ha w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów w rejonie ulic: Warszawskiej i Rząsawskiej, który położony jest po północnej stronie drogi krajowej nr 91. Od zachodu graniczy z terenem linii kolejowej, a od północy - z projektowaną drogą klasy głównej (KDG). 
 
Potrzeba opracowania planu wynika ze złożonego w ubiegłym roku wniosku Stoelzle Częstochowa Sp. z o.o., które chce na tym terenie rozwijać swoją działalność.  
 
Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Częstochowy uchwalone w listopadzie 2019 r., jako główne kierunki przeznaczenia tego obszaru, wskazuje tereny zabudowy usługowej z produkcją w granicach strefy gospodarczej oraz zabudowy usługowej i mieszkaniowej, a także mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w granicach strefy miejskiej. 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowany zostanie siłami własnymi Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej. 
Uchwałę o przystąpieniu do sporządzania mpzp przyjęto 26 marca.