Po konsultacjach z władzami miasta i własnych analizach firma Fortum wycofała się z inwestycji na tamtym terenie. Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego m.in. ul. Dojazdową można składać do 17 kwietnia – pocztą lub drogą elektroniczną.

Firma energetyczna rozważała uruchomienie produkcji paliwa alternatywnego RDF, wytwarzanego z wstępnie przetworzonych odpadów – zabrudzonego papieru, opakowań wielomateriałowych czy tekstyliów. Fortum chciało je produkować na gruntach należących do Skarbu Państwa, a rozstrzygające opinie i decyzje co do tego przedsięwzięcia miały być w gestii administracji rządowej i marszałka województwa.
 
W ramach swoich kompetencji Urząd Miasta Częstochowy zobowiązał Fortum do przedstawienia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Z kolei 27 lutego Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  Błeszna i Stradomia – właśnie w rejonie ulicy Dojazdowej, a także Jagiellońskiej i Królewskiej. Radni przegłosowali również stanowisko zalecające wszystkim organom administracji publicznej szczególną uwagę w procesie rozpatrywania wszelkich wniosków dotyczących budowania w mieście instalacji do przetwarzania odpadów.   

Po konsultacjach z władzami samorządowymi oraz własnych analizach Fortum wycofało się z inwestycji przy ul. Dojazdowej 20. Firma zapowiedziała, że będzie szukała teraz innej lokalizacji.  

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w dzielnicach Błeszno i Stradom w rejonie ulic Jagiellońskiej, Królewskiej i Dojazdowej wszyscy zainteresowani mogą składać do 17 kwietnia. Można je dostarczyć do Urzędu Miasta:
 

  •     listownie – na adres Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13
  •   drogą elektroniczną – przy pomocy skrzynki podawczej UM Częstochowy, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 Marcin Breczko