Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk uczestniczy w pierwszej w nowej 5-letniej kadencji sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Jest polskim delegatem z ramienia Związku Miast Polskich, w którego zarządzie zasiada.

Wszyscy polscy członkowie są wyłanianymi w wyborach przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych. W skład delegacji polskiej wchodzi 21 delegatów: dziesięcioro rekomendowanych przez Związek Województw RP, po troje - ze Związku Powiatów Polskich oraz Związku Miast Polskich, po dwoje - z Unii Metropolii Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP oraz jeden delegat z Unii Miasteczek Polskich. Wszyscy delegacji mają swoich zastępców.

Przedstawicielami Związku Miast Polskich w Komitecie Regionów, oprócz prezydenta Częstochowy, są Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy oraz Paweł Grzybowski - burmistrz Rypina. Poza tym w polskiej delegacji są m.in. także Hanna Zdanowska (prezydent Łodzi), Aleksandra Dulkiewicz (prezydent Gdańska) oraz marszałkowie 9 województw: mazowieckiego - Adam Struzik, wielkopolskiego – Marek Woźniak, pomorskiego – Mieczysław Struk, zachodnio-pomorskiego – Olgierd Geblewicz, łódzkiego – - Grzegorz Schreiber, dolnośląskiego - Cezary Przybylski, warmińsko-mazurskiego – Gustaw Brzezin,  lubelskiego - Jarosław Stawiarski i podkarpackiego – Władysław Ortyl.

Komitet Regionów UE został utworzony w 1994 roku na mocy traktatu z Maastricht, a jego kompetencje znacznie wzrosły po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Jest organem doradczym Komisji Europejskiej, Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego. W skład Komitetu wchodzi obecnie 329 członków i tyluż zastępców z 27 krajów Unii Europejskiej.
Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie regionów i miast.
Dzięki tej instytucji regiony i miasta mogą formalnie wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez UE, zapewniając uwzględnienie stanowiska i potrzeb władz lokalnych i regionalnych. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w ramach procesu stanowienia prawa w sprawach dotyczących samorządów, na przykład w kwestiach opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej, spójności gospodarczej i społecznej, transportu, energii i zmian klimatu. Komitet Regionów wydaje również opinie z własnej inicjatywy.

Komitet składa się z wybranych w drodze wyborów przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Każdy kraj wyznacza swoich członków, którzy są mianowani na odnawialną pięcioletnią kadencję przez Radę UE. Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby ludności danego kraju. Członkowie z jednego kraju tworzą delegację krajową, która odzwierciedla polityczną, geograficzną, regionalną i lokalną sytuację danego kraju.

Komitet Regionów wyznacza spośród swoich członków przewodniczącego na okres dwóch i pół roku. Komitet Regionów mianuje sprawozdawcę (jeden z członków Komitetu), który konsultuje się z zainteresowanymi stronami i przygotowuje opinię. Tekst opinii jest poddawany pod dyskusję i przyjmowany przez komisję Komitetu Regionów odpowiedzialną za dany obszar polityki. Opinię przedkłada się następnie wszystkim członkom do głosowania na posiedzeniu plenarnym, podczas którego wprowadza się do niej zmiany i przyjmuje się ją w drodze głosowania. Na końcu wspólnie uzgodniona opinia zostaje przekazana wszystkim zainteresowanym instytucjom UE.
W ciągu roku w trakcie sesji plenarnych przyjmuje się opinie dotyczące 50-80 projektów legislacyjnych UE.

Komitet zachęca do uczestniczenia w polityce UE na wszystkich poziomach, począwszy od władz regionalnych i lokalnych po indywidualnych obywateli. Władze regionalne i lokalne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, eksperci i naukowcy mogą uczestniczyć w przeprowadzanych online ankietach, konsultacjach i wydarzeniach.

Komitet Regionów udostępnia platformę wymiany informacji o najlepszych praktykach, umożliwiającą współpracę i przyczynianie się do debaty UE na tematy takie jak: wzrost gospodarczy i zatrudnienie, zwalczanie zmiany klimatu, współpraca transgraniczna, rozwój i zasada pomocniczości.
 
M.in. na podstawie informacji ze strony Europejskiego Komitetu Regionów