Są wyniki najnowszego badania satysfakcji z usług Urzędu Miasta Częstochowy. Raczej wysoko i bardzo wysoko oceniło je 91,5 proc. osób, które wypełniły kwestionariusz ankiety.

Badanie zadowolenia ze standardu usług w Urzędzie Miasta przeprowadzono w lipcu i sierpniu. Ankietę – zawierającą pytania otwarte i zamknięte – wypełniło łącznie 657 interesantek i interesantów. Jak zawsze, na bazie ich odpowiedzi powstał raport podsumowujący wyniki badania.  
 
Ogólny poziom usług bardzo wysoko i raczej wysoko oceniło 91,5% respondentów. Średnie oceny wystawiło Urzędowi 4,5% pytanych, a raczej niskie i bardzo niskie – 3,6%.

Poszczególnym aspektom obsługi można było przyznać od 1 do 5 punktów. Udzielanie informacji zostało ocenione ogólnie bardzo wysoko bądź raczej wysoko łącznie przez 90% ankietowanych. Wiedzę kadry urzędniczej wysoko lub raczej wysoko oceniło dokładnie 86,7% badanych. Dotrzymywanie terminów zapewniło Urzędowi 85,5% bardzo wysokich i raczej wysokich ocen – tyle samo, co poświęcanie uwagi interesantkom i interesantom. Zdaniem ankietowanych, gotowość do udzielania pomocy odwiedzającym Urząd stoi na bardzo satysfakcjonującym poziomie – za ten element przyznano łącznie z górą 85% bardzo wysokich i raczej wysokich ocen, podobnie jak za przestrzeganie zasady równego traktowania. W ocenie wszystkich wyszczególnionych elementów obsługi przeważały opinie pozytywne i bardzo pozytywne – było ich łącznie ponad 80%.

Warto odnotować, że – według deklaracji ankietowanych – najczęstszym źródłem informacji o tym, jak i gdzie załatwiać urzędowe sprawy, jest dla nich sam personel Urzędu Miasta Częstochowy. Tak wskazało powyżej 62% badanych. Z kolei 54% osób wypełniających kwestionariusz zadeklarowało, że czerpie wiedzę głównie z ,,Poradnika interesanta” na stronie internetowej.
 
Ankietowani mogli też zgłaszać swoje własne propozycje usprawnień usług świadczonych przez Urząd. 46,5% z tych, którzy odpowiedzieli na pytanie o sugestie zmian, nie zmieniłoby nic – ich zdaniem wszystko funkcjonuje jak należy, a obsługa jest miła i kompetentna. 18% ankietowanych zwróciło uwagę na długi czas oczekiwania i niewystarczającą liczbę stanowisk obsługi.

Wśród ankietowanych kobiety stanowiły ponad 56%, mężczyźni zaś – ponad 42%.

Z pełnym tekstem opracowania wyników badania można zapoznać się w załączniku poniżej.
 
 


na podstawie raportu z ankiety przygotowanego
przez pełnomocnika ds. systemu jakości w UM,
Marcin Breczko