Policjanci z częstochowskiej Komendy wzięli udział w konferencji naukowo-edukacyjnej "Nie pytaj Kogo Kochasz Bardziej", która odbyła się pod koniec maja w Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. W konferencji uczestniczyła zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. Grażyna Dudek oraz Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Artur Włodarski. Spotkanie naukowe odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy oraz JM Rektora Uniwersytetu.

Uniwersytet im. Jana Długosza był organizatorem konferencji "Nie pytaj Kogo Kocham Bardziej", mającej na celu uświadomienie dorosłym odbiorcom czym jest alienacja rodzicielska i jakie ma oddziaływanie na małoletniego. Prelegentem z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie był profilaktyk z prewencji asp. szt. Marcin Machnik. Tematem przewodnim jego wykładu było dziecko jako świadek/pokrzywdzony. Mundurowy poruszył kwestię podejmowanych interwencji policyjnych w stosunku do awanturujących się rodziców, gdzie najczęściej dochodzi do przemocy domowej. Na przykładach opisał jak zachowanie dorosłych wpływa na obecne przy rodzinnych nieporozumieniach dziecko. Wyjaśnił, że tego typu interwencje są jednymi z najtrudniejszych, ponieważ policjant wchodzi w intymne sfery życia człowieka.

Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć:

„Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny [*], w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

* Ustawa jako członka rodziny definiuje "osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą".

 

UWAGA!!!

 Jeżeli  jesteś ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej lub świadkiem przemocy w rodzinie powiadom Policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112.

 

  • słuchacze podczas konferencji siedzący na auli
  • prelegent - policjant w mundurze stoi przed mównicą
  • policjant stoi za mównicą przed nim na krzesłąch w sali siedzą słuchacze, w tym, 2 policjantów w mundurach