Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Podczas XLV sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów m.in. wybrano przewodniczącego oraz Zarząd VIII kadencji stowarzyszenia. Przyjęło też stanowiska dotyczące m.in. niskiej emisji, wzrostu cen energii elektrycznej i naruszania stabilności finansowej samorządów.

W sesji wzięło udział 86 delegatów – prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów (lub ich zastępców), reprezentujących 133 jednostki samorządu terytorialnego woj. śląskiego. Zgromadzenie Ogólne Związku przedyskutowało i przyjęło jedenaście stanowisk dotyczących istotnych dla regionu oraz samorządu lokalnego kwestii. Na pięcioletnią kadencję przewodniczącym został wybrany Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika. Członkiem Zarządu został m.in. Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy. Pełna lista w załączniku poniżej. Podczas sesji wybrano też Komisję Rewizyjną.

Wśród kwestii poruszonych w stanowiskach Zgromadzenia Ogólnego Związku znalazła się m.in. sprawa związana ze wzrostem cen energii elektrycznej w 2019 roku. - W przyjętym stanowisku wyrażono pilną potrzebę wyjaśnienia sytuacji prawnej samorządów oraz przedsiębiorstw komunalnych jako odbiorców energii – napisał Ferdynand Morski, dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. - Wskazano w nim również, iż ustawa o podatku akcyzowym, która została uchwalona w grudniu 2018 r. - stanowiąca element rządowej polityki stabilizującej ceny energii - zawiera rozwiązania, które budzą wiele wątpliwości w zakresie praktycznego ich wprowadzenia. W związku z tym niezbędne jest pilne znowelizowanie powyższej ustawy, ze względu na stabilność działań samorządów i funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych (zwłaszcza z branży wodociągowo-kanalizacyjnej), co ma istotne znaczenie dla mieszkańców.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku zostało też przedstawione stanowisko w sprawie finansowania działań mających na celu likwidację niskiej emisji. Podkreślono w nim m.in., że rozporządzenie Ministra Energii dotyczące wymagań jakościowych dla paliw stałych w zbyt mało restrykcyjny sposób określiło te wymagania. Oznacza to dopuszczenie do obrotu miałów węglowych i odpadów węglowych (mułów i flotokoncentratów), których spalanie w największym stopniu przyczynia się do powstawania zjawiska smogu.

Delegaci odnieśli się też do spraw związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi. W przyjętym stanowisku wskazano, iż zmieniające się na przestrzeni ostatnich kilku lat przepisy prawa doprowadziły do tego, że obecny system jest nieefektywny, zarówno w wymiarze ekonomicznym, organizacyjnym, technologicznym, jak i ekologicznym. Ponadto zwrócono w nim uwagę na drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, który wynika m.in. z podniesienia w znaczący sposób wysokości stawki za składowanie odpadów komunalnych. W podsumowaniu stanowiska stwierdzono, że wobec powyższych problemów oraz potrzeby stopniowego wprowadzania rozwiązań niskoemisyjnych, zasobooszczędnych i energooszczędnych konieczne jest przygotowanie od podstaw nowej ustawy dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi.

Ważnym tematem poruszonym podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego była kwestia systematycznego naruszania stabilności finansowej samorządów lokalnych. Wskazano, że na przestrzeni ostatnich lat na gminy i powiaty nakładane są coraz większe obowiązki, bez zagwarantowania niezbędnych do ich wykonania środków finansowych. Delegaci w przyjętym stanowisku zaapelowali do Rządu o podjęcie z odpowiednim wyprzedzeniem poważnej debaty na temat systemowych rozwiązań dotyczących finansów samorządów terytorialnych.

W XLV sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która odbyła się 1 marca w Rybniku uczestniczyli także  Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski oraz Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Z wykorzystaniem informacji ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów