Można to robić jeszcze do 12 listopada. Aby oddać głos na konkretne zadanie, a przez to współdecydować o wydatkowaniu miejskich pieniędzy i realnie zmieniać swoje najbliższe otoczenie, wystarczy mieć ukończone 13 lat.

Głosować można:

  • przez internet na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl w dniach 22.10. – 12.11. (do północy)
  • na kartach do głosowania w mobilnym punkcie do głosowania – autobusie „londyńczyku” – zgodnie z harmonogramem głosowania (harmonogram dostępny jest w załączniku poniżej),
  • w komisji do głosowania w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Focha 19/21 pok. 32 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,
  • w miejscu zamieszkania, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w Urzędzie Miasta (z tej możliwości mogą skorzystać osoby o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).


Zestawienia zadań, na które można oddać głosy, są dostępne na stronie konsultacje.czestochowa.pl, w mobilnym punkcie do głosowania oraz w komisji do głosowania.

Głosowanie przez internet możliwe jest po podaniu numeru telefonu komórkowego, na który wysłany zostanie kod sms, który należy wpisać podczas głosowania, aby oddać ważny głos. Jeden kod pozwala zagłosować dwóm osobom i jest ważny przez cały okres głosowania.

Głosowanie na kartach do głosowania odbywa się wyłącznie na kartach opieczętowanych przez Urząd Miasta Częstochowy.

Karty do głosowania dostępne są w mobilnym punkcie do głosowania i komisji do głosowania na ul. Focha 19/21, pok. 32 bezpośrednio przed głosowaniem. Wydawane są wyłącznie osobom głosującym.

Mieszkańcy i mieszkanki Częstochowy głosują na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe dla dzielnicy, w której zamieszkują.

Można przyznać maksymalnie 10 punktów na zadania ogólnomiejskie i 10 punktów na zadania dzielnicowe (głosować można na maksymalnie 10 zadań ogólnomiejskich – do dyspozycji jest 10 pkt. i maksymalnie na 10 zadań dzielnicowych – do dyspozycji jest pula 10 pkt.).

Niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu. Głosowanie więcej niż jeden raz powoduje oczywiście nieważność oddanych głosów.

Urząd Miasta wydał specjalną broszurę podsumowującą 5 lat budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Broszura zawiera informacje o zadaniach zrealizowanych w poszczególnych dzielnicach w minionych czterech edycjach BO, a ponadto – harmonogram głosowania oraz dane o procentowym udziale poszczególnych kategorii zadań (infrastruktura, zieleń i ochrona środowiska, kultura etc.) we wszystkich zrealizowanych dotychczas zadaniach BO. Broszura trafiła do szkół, dzielnicowych filii Biblioteki Publicznej oraz rad dzielnic. Jest także dostępna w mobilnym punkcie do głosowania (piętrowym autobusie – ,,londyńczyku”) do 12 listopada – czyli do dnia zakończenia głosowania.   

W załączniku poniżej: harmonogram głosowania
 


mb