Uchwała  Nr 807/2018

 Zarządu Powiatu Częstochowskiego

 z dnia 3 lipca  2018 r.

 
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Powiatu  Częstochowskiego
w  dziedzinie turystyki i wypoczynku w 2018 r.
 
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z póź. zm.) oraz art. 18a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450), uchwała się co następuje:
 

§ 1
Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego  – „Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2018”, albowiem żadna                 ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 

§ 2
Uchwała podlega publikacji w BIP, na stronie internetowej Powiatu Częstochowskiego, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Sobieskiego 9               w Częstochowie.
 
 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Częstochowskiemu.
 
 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Zarząd Powiatu                                                                                                 Podpisy:
 
1. Krzysztof Smela     -  Starosta -Przewodniczący Zarządu                          
2. Henryk  Kasiura     - Wicestarosta   
3 Jan  Miarzyński      - Członek Zarządu    
4. Leonard Smolarski             - Członek Zarządu    
5. Grzegorz Dyner      - Członek Zarządu                                     
 
                                                           Uzasadnienie
 
Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:
nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu. W w/w przypadku żadna z ofert nie spełniała wymogów formalnych.
 
 

 

Uchwała  Nr 807/2018

 Zarządu Powiatu Częstochowskiego

 z dnia 3 lipca  2018 r.

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Powiatu  Częstochowskiego
w  dziedzinie turystyki i wypoczynku.
 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450) uchwala się co następuje:
 

§ 1
Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego  – „Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2018”.
 

§ 2
Tekst ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały.
 
 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Częstochowskiemu.
 
 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Zarząd Powiatu                                                                        Podpisy:
1. Krzysztof Smela        -  Starosta -Przewodniczący Zarządu    
                                       
2. Henryk  Kasiura       - Wicestarosta      
 
3 Jan  Miarzyński                    - Członek Zarządu    
        
4. Leonard Smolarski    - Członek Zarządu         
5. Grzegorz Dyner         - Członek Zarządu                              

 
 
 
 

 
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
 Powiatu  Częstochowskiego w dziedzinie turystyki
i wypoczynku w 2018 r.

 

 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450)
 
 
 
Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  Powiatu  Częstochowskiego  -„Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2018”.
 
Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Starostwo wspiera finansowo zadanie.

Wysokość dotacji do 50% kosztówwykonania zadania

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2017 –  30.000  zł
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2018 –  32.000  zł
 

A.   Podstawowe dane dotyczące zadania.
 
1) Cele zadania:

-         zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z powiatu częstochowskiego w okresie wakacji letnich,

-         propagowanie wśród dzieci, młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu   dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

-         upowszechnianie turystyki i rekreacji .

 
2) Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania:

-         organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych: kolonie, obozy, biwaki, wycieczki

 

3) Beneficjenci zadania:
-  dzieci i młodzież  z terenu powiatu częstochowskiego.
 

4) Termin realizacji zadania: od 03 lipca do 31 sierpnia 2018 r.

 

5)  Koszty pokrywane z dotacji:

a)    koszty bezpośrednie:
- transport, wyżywienie, zakwaterowanie,
- obsługa medyczna i techniczna,
- ubezpieczenie uczestników.
 
 

b) koszty pośrednie(do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem):
- obsługa księgowa i administracyjna,
- opłaty pocztowe, telefoniczne,
- zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych,

 

 
B. Zasady i warunki przyznania dotacji:
 
1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać następujące warunki :

1)    złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

2)    posiadać kadrę o stosownej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu oraz odpowiednie warunki bazowe i techniczne do realizacji zadania.

3)    posiadać własny rachunek bankowy.

4)    posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej,  posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, do dysponowania środkami finansowymi oraz do ich rozliczenia.
 
2. Termin i sposób składania ofert:

1)    kompletne oferty, wraz z załącznikami należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2018 roku do  godz. 15.00, w Starostwie Powiatowym ul. Sobieskiego 9,  42-217 Częstochowa, pokój 3 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres z dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert - wypoczynek lato 2018” (o terminie nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty).

2)    obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się   w rozporządzeniu MPiPS z dnia 19 sierpnia 2016 r. roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz.1300).

3)    oferty powinny być podpisane przez osobę/y  uprawnioną/e. 

4)    każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

5)    do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

-         aktualnyodpis z Krajowego Rejestru Sądowego,  a w przypadku podmiotów nie wpisanych do KRS, inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,

-         statut podmiotu, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS lub wyciąg z ewidencji starosty częstochowskiego.
 

 
3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
 

1)    rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od daty zakończenia zbierania ofert.

2)    oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową.

3)    przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę:

a)     merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,

b)    zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,

c)     ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, 

d)    zasięg terytorialny oferty, liczba osób objętych projektem, 

e)     ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności,

f)      ocena dotychczasowego wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji,

g)     udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,

h)    zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.

 
 

4. W 2017 roku udzielono wsparcia trzem organizacjom pozarządowym                        

      na    organizację zadania pod nazwą  „Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2017”:

    
 
         1)Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie -  kwota dotacji  10 000 zł

 

2) KS „DRAGON”  w Janowie  - kwota dotacji  5 000 zł

 

3)Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości -
         kwota dotacji  5 000 zł
      
         4) UKS Junior Wrzosowa - kwota dotacji 5 000 zł
 
         5) Stowarzyszenie Taneczne Zorba Mykanów - kwota dotacji 5 000 zł

 
 
C. Postanowienia końcowe:
 

1)  zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez prawa do odwołania.

 

2)  podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest   do przedstawienia  sprawozdania merytorycznego i finansowego z jego wykonania.
 

3)  kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia trybie ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych        (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)