34 pracownie w 9 szkołach zostały doposażone i wyremontowane kosztem 3,8 mln zł w ramach projektu unijnego „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie”. Projekt podsumowano przy okazji przekazania Zespołowi Szkół Samochodowo-Budowlanych auta z oprogramowaniem diagnostycznym do praktycznej nauki zawodu.

Oprócz specjalnie przygotowanego, w pełni wyposażonego samochodu częstochowska szkoła ze środków projektu otrzymała - do pracowni pojazdów samochodowych: układy kierownicze, skrzynię biegów, panele elektroniczne i oświetleniowe, a także - do warsztatu techniczno-mechanicznego - obrabiarkę CNC. Wartość sprzętu i remontów wyniosła 250 tys. zł, z czego szkoleniowe auto kosztowało 56 tys. zł.  

- Ja uczyłem się na maszynach starszych od siebie, ale dzisiejszy, bardzo szybki postęp technologiczny wymaga, abyście mieli dostęp do nowoczesnego sprzętu, z którym spotkacie w firmach, u waszych pracodawców – mówił podczas uroczystości przekazania samochodu prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Ten sprzęt i nasze unijne projekty wspierające szkolnictwo zawodowe służą temu, żebyście uzyskali w szkole kwalifikacje pozwalające zdobyć w Częstochowie dobrą, satysfakcjonującą pracę.


Zarówno finalizowany obecnie projekt „Praktyczne kształcenie…” związany z doposażeniem pracowni zawodu, jak i projekt „Zawodowa współpraca” (który potrwa do lipca 2019 r.), wpisują się w miejski program „Teraz Lepsza Praca”. W jego ramach władze miasta podnoszą kompetencje zawodowe częstochowian, standardy i możliwości praktycznego kształcenia, a jednocześnie premiują i promują solidnych pracodawców.          

Co istotne, zakupy sprzętu w ramach projektu  „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie”, zostały wcześniej skonsultowane nie tylko ze szkołami, ale także z otoczeniem gospodarczym, aby odpowiadały wymogom nauki zawodu w standardzie odzwierciedlającym realne warunki pracy.  

Oprócz Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanychpraktyczne, nowoczesne elementy wyposażenia otrzymało też 8 innych szkół zawodowych. Aż 8 pracowni, w tym komunikacji w języku obcym i sieci telekomunikacyjnychdoposażono w Technicznych Zakładach Naukowych. Zespół Szkół Technicznych otrzymał m.in. ściankę wspinaczkową dla dekarzy czy turbinę wiatrową do pracowni energii odnawialnej, „Reymont” wzbogacił się m.in. o zestaw do fotografowania przedmiotów w 3D, a „Żeromski” o wyposażenie pracowni projektowania fryzur.           

Cały projekt zamyka się kwotą ok. 3 mln 800 tys. zł, z czego ponad 573 tys. zł stanowił wkład miasta, reszta pochodziła z Unii Europejskiej. Z doposażonych pracowni i warsztatów skorzysta rokrocznie ponad 2800 uczennic i uczniów.

Projekt powiązany jest, w ramach wiązki projektów „szkolnictwo zawodowe”, z projektem „Zawodowa współpraca”, który będzie trwał jeszcze do końca lipca 2019 r. Ten projekt - wartości ponad 13 mln zł – obejmuje, obok zakupów pomocy dydaktycznych dla 56 pracowni w 11 szkołach, także doradztwo, kursy, zajęcia i praktyki uczniowskie.

Oba służą temu, aby uczniowie i absolwenci częstochowskich szkół byli na rynku pracy bardziej konkurencyjni i stanowili dobrze przygotowaną kadrę dla rozwijających się w Częstochowie, m.in. na terenach specjalnych stref ekonomicznych, firm. 

Na zdjęciach: prezentacja i przekazanie wyposażenia w ZSSB z udziałem prezydenta miasta, dyrektora szkoły Jacka Grzegorzewskiego, naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Piotra Grzybowskiego oraz społeczności szkoły; przykłady wyposażenia dostarczonego innym szkołom zawodowym.               

Projekt pn. „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.06.2018 r.
Całkowita wartość projektu to 3 mln 823 tys. 455 zł, wydatki kwalifikowane 3 mln 250 tys. zł, wkład własny wynosi 573 518 zł.

Wykaz szkół zawodowych biorących udział w projekcie:
1) Zespół Szkół im. Bolesława Prusa;
2) Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta;
3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego;
4) Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego;
5) Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej;
6) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych;
7) Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych;
8) Zespół Szkół Technicznych;
9) Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego.

W ramach projektu przeprowadzone zostały prace remontowo-adaptacyjne oraz doposażono 34 pracownie zawodu w 9 częstochowskich szkołach zawodowych. Dzięki temu wsparciem w ramach projektu objętych 2837 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach realizowanych w wyremontowanych i doposażonych pracowniach zawodu.

Ze środków projektu m.in.:
- W Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych zostały wyremontowane i doposażone 2 pracownie praktycznej nauki zawodu. Do pracowni pojazdów samochodowych zakupiono: samochód osobowy przystosowany do diagnostyki systemu OBDII/EOBD z oprogramowaniem diagnostycznym (kwota 55 900 zł),zestaw panelowy – podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, zestaw panelowy - układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, skrzynia biegów ręczna, skrzynia biegów automatyczna, panel oświetlenia samochodowego. Warsztat szkolny dla kierunku technik mechanik otrzymałobrabiarkę CNC. Łącznie kwota na zakupy i remont pracowni w Zespole Szkól Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie wyniosła prawie 250 000 zł.
- W Technicznych Zakładach Naukowychwyremontowano i doposażono 8 pracowni praktycznej nauki zawodu, w tym pracownie komunikacji w języku obcym, pracownie sieci telekomunikacyjnych. Łączna kwota doposażenia i remontu pracowni to ponad 1 mln 200 tys.
- W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Żeromskiego wyremontowano i doposażono 5 pracowni praktycznej nauki zawodu w tym pracownie obsługi gości, przygotowania i ekspedycji śniadań, pracownie projektowania fryzur. Łączna kwota doposażenia i remontu to ponad 700 tys. złotych.
- W Zespole Szkół Technicznych wyremontowano i doposażono 6 pracowni praktycznej nauki zawodu, w tym zakupiono ściankę wspinaczkową, domek narzędziowy, szklarnię do ogrodu dydaktycznego oraz turbinę wiatrową do pracowni systemów energetyki odnawialnej. Łączna kwota remontu oraz doposażenia pracowni to ponad 500 tys. zł.
- W Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta wyremontowano i doposażono 5 pracowni praktycznej nauki zawodu, w tym zakupiono profesjonalny sprzęt do pracowni fotograficzno-filmowej, m.in. zestaw do fotografowania przedmiotów w 3D. Łącznie kwota remontu i doposażenia pracowni to prawie 500 tys. zł.
Łącznie doposażenie 34 pracowni praktycznej nauki zawodów w 9 szkołach zawodowych to kwota ponad 3 mln złotych oraz remontu to kwota ponad 700 tys. złotych. 


Projekt „Zawodowa współpraca” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu to 13 mln 86 tys. zł, dofinansowanie -  12 mln 432 tys. zł – 95% - zEuropejskiego Funduszu Społecznego.Wkład własny wyniósł ponad 654 tys. zł. Okres realizacji projektu: 2016-08-01 - 2019-07-31
Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów z 11 częstochowskich szkół zawodowych:Zespołu Szkół im. B. Prusa, Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, Zespołu Szkół im. Kochanowskiego, Zespołu Szkół Gastronomicznych im. M. Curie- Skłodowskiej, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego, Zespołu Szkół Samochodowo- Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych, Technicznych Zakładów Naukowych im. Gen. Władysława Sikorskiego, Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej.  Wsparciem w ramach projektu objętych jest 2 212 uczniów i uczennic oraz 112 nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach projektu realizowane jest/są:
-
doradztwo edukacyjno-zawodowe,
- kursy zawodowe, w tym certyfikowane,
-zajęcia specjalistyczne
- kursy przygotowujące na studia
- praktyki i staże dla 1 150 uczniów – płatne co miesiąc
- studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia doskonalące dla 112 nauczycieli
- doposażenie 56 pracowni zawodu w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Doposażenie i wsparcie, otrzymane do tej pory przez szkoły w ramach projektu „Zawodowa Współpraca”:

Zespół Szkół Samochodowo- BudowlanychWartość zakupionego w ramach projektu doposażenia: łącznie: 22 tys. zł, doposażone sale:
- sala elektrotechniki i elektroniki samochodowej, za ponad 9 tys. zł, w tym: laptop z oprogramowaniem, projektory multimedialny, ekrany projekcyjne, urządzenia wielofunkcyjne, telewizor, flipchart;
- sala pojazdów samochodowych, za ponad 5 tys. zł, w tym: laptop z oprogramowaniem, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, urządzenie wielofunkcyjne;
- sala montażu i obsługi maszyn i urządzeń, za prawie 3 tys. zł, w tym: laptop z oprogramowaniem, projektor multimedialny,
- warsztaty szkolne dla kierunku technik mechanik, za prawie 5 tys. zł, w tym: laptop z oprogramowaniem, projektor multimedialny, ekran projekcyjny.
Wsparcie dla uczniów: kurs operatora koparko- ładowarki, kurs operatora wózków widłowych, Prawo jazdy kat. B, kurs obrabiarki sterowanej numerycznie CNC, zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych, zajęcia językowe, staże i praktyki. Wsparcie dla nauczycieli: warsztaty z zakresu diagnostyki i układów klimatyzacji i oświetlenie w pojazdach samochodowych.

Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta
Wartość zakupionego w ramach projektu doposażenia: łącznie: 223 tys. zł, sale: multimedialna i sprzedaży usług reklamowych, wielozawodowa wspomagania komputerowego, wykonywania wyrobów odzieżowych, poligraficznych procesów przygotowawczych i drukowania cyfrowego, komunikacji w języku obcym, fotograficzno- filmowa. Wsparcie dla uczniów: kurs OPTITEX, kursy ADOBE, zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych, zajęcia językowe, staże i praktyki. Wsparcie dla nauczycieli: studia podyplomowe, kursy ADOBE.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego
Wartość zakupionego w ramach projektu doposażenia: 223 tys. zł, doposażone sale: hotelarska, obsługi gości, przygotowania i ekspedycji dań, fryzjerska i analizy biologiczno- chemicznej, komunikacji w języku obcym. Wsparcie dla uczniów: kurs baristy, barmański, sommelierski, concierge, kursy Pivot Point, kurs Corel Draw, kursy AutoCAD, zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych, zajęcia językowe, staże i praktyki. Wsparcie dla nauczycieli: studia podyplomowe, kursy Pivot Point, szkolenia informatyczne.

Zespół Szkół Technicznych
Wartość zakupionego w ramach projektu doposażenia łącznie: 353 tys. zł, doposażone: stanowisko urządzenia i pielęgnacji zieleni, stanowisko budowy i konserwacji elementów małej architektury, ogród dydaktyczny, sale: projektowania architektury krajobrazu, rysunku technicznego i kosztorysowania, sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, systemów energii odnawialnej, fotowoltaiczna.  Wsparcie dla uczniów: kurs bukieciarstwa i florystki, kursy AutoCAD, kursy KNX, kurs MAG, zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych, zajęcia językowe, staże i praktyki. Wsparcie dla nauczycieli: kursy AutoCAD, kursy budowlane.

Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego
Wartość zakupionego w ramach projektu doposażenia łącznie: 572 tys. zł, doposażone sale: komunikacji w języku obcym, lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, administrowania sieciami teleinformatycznymi, aplikacji internetowych, urządzeń techniki komputerowej, rysunku technicznego, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz elektrotechniki i elektroniki. Wsparcie dla uczniów: kurs CISCO CCNA, kursy ECDL, kursy spawania i pomiarów światłowodów, kursy NATP-Novell, kurs obrabiarki sterowanej numerycznie CNC, kurs MAG i TIG, kurs operatora koparko-ładowarki, kurs operatora wózków widłowych, zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych, zajęcia językowe, staże i praktyki. Wsparcie dla nauczycieli: studia podyplomowe, zajęcia językowe kursy SIGMATIC, kursy ECDL, kursy AutoCAD.

W ramach projektu wsparciem objęto także szkoły:
- Zespół Szkół im. Bolesława Prusa – łącznie: 50 tys. zł
- Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego – łącznie: 39 tys. zł.
- Zespół Szkół Ekonomicznych – łącznie: 311 tys. zł.
- Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej- Curie – łącznie: 55 tys. zł
- Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego – łącznie: 32 tys. zł
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej – łącznie: 115 tys., w tym platforma schodowa.

W tych szkołach uczniowie uzyskali wsparcie w postaci: kursów certyfikowanych, zajęć dodatkowych z przedmiotów zawodowych, zajęć językowych oraz staży i praktyk. Dla nauczycieli natomiast przewidziano kursy doszkalające w zakresie przedmiotów zawodowych.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.