Trwa trzydniowe seminarium z udziałem przedsiębiorstw społecznych. Wydarzenie jest podsumowaniem drugiej edycji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Seminarium rozpoczęło się od inauguracji w siedzibie Fundacji EuroHelp przy ul. Przemysłowej. Podczas spotkania uczestnicy zaznajomili się z tematami, jakie przygotowano dla nich w ramach kolejnych warsztatów i wykładów. Wręczono również nagrody i wyróżnienia dla organizacji i spółdzielni socjalnych, których działalność nabiera szczególnego znaczenia dla skuteczności i promocji ekonomii społecznej.

- Dzięki dobrze działającym narzędziom ekonomii społecznej powstają nowe miejsca pracy, odbywają się szkolenia zawodowe, czy świadczone są usługi socjalne dla mieszkańców. Ekonomia społeczna to od lat jeden z miejskich priorytetów, dlatego sukcesywnie poszerzamy ofertę i realizujemy kolejne działania na rzecz lepszego funkcjonowania i profesjonalizacji organizacji pozarządowych działających w Częstochowie i naszym subregionie – mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Na uczestników trzydniowego seminarium czekały spotkania i dyskusje, poświęcone m.in. pozyskiwaniu funduszy na realizację projektów, promocji swojej działalności w mediach społecznościowych, czy analizy progu rentowności i rozliczania kosztów i przychodów.

Seminarium było podsumowaniem drugiej edycji Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonego od 2013 roku przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. W 2015 roku ARR i Urząd Miasta zawarły porozumienie w sprawie realizacji projektu JOWES, którego celem było wspólne utworzenie mobilnego punktu JOWES dla potrzeb realizacji projektu w pomieszczeniach Urzędu Miasta Częstochowy zlokalizowanych przy ul. Focha 19/21.

W ramach współpracy Miasto wspólnie z JOWES prowadziło szereg działań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. JOWES swoim działaniem obejmuje obszar miasta i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

Działalność Ośrodka jest współfinansowana ze środków EFS w ramach Poddziałania 9.3.1 „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” RPO Województwa Śląskiego. 

Celem działania JOWES jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie stabilnych miejsc pracy, rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej oraz stworzenie przyjaznego klimatu dla funkcjonowania ekonomii społecznej wśród jednostek samorządu terytorialnego.

Wsparcie w ramach JOWES kierowane jest do:

  • podmiotów ekonomii społecznej, takich jak: spółdzielnie socjalne, pracy, inwalidów, niewidomych, Warsztaty Terapii Zajęciowych, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, stowarzyszenia, fundacje;

  • osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zainteresowanych zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej;

  • pracowników jednostek sektora finansów publicznych;

  • partnerów społecznych i gospodarczych.