Częstochowa zwróciła się do Ministerstwa Edukacji o 11,9 mln zł na wyposażenie pracowni informatycznych, chemicznych i fizycznych w szkołach podstawowych. To element dostosowania ośmioletnich szkół podstawowych do nowej podstawy programowej po reformie edukacji. Środków na ten cel nie zapewnia rządowa subwencja.   

Ponowne wystąpienie władz miasta w tej sprawie jest związane z informacją o kryteriach podziału tegorocznej rezerwy subwencji oświatowej. Wynika z niej, że dofinansowanie obejmie jedynie pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji nowej podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych oraz informatyki. Może ono dotyczyć tylko szkół podstawowych, które nie mają obecnie i nie będą mieć w nowym roku szkolnym klas dotychczasowego gimnazjum. Poza tym wyznaczony przez MEN roczny limit aplikacyjny daje miastu możliwość ubiegania się o pieniądze na pomoce dydaktyczne tylko dla 7 z 25 uprawnionych samorządowych szkół.

Tymczasem dostosowania do realizacji nowego programu wymagają również szkoły podstawowe, do których zostały włączone klasy dotychczasowych gimnazjów oraz szkoły podstawowe powstałe z przekształcenia gimnazjów (to kolejne 20 częstochowskich szkół, więc łącznie doposażenia wymaga 45 szkół prowadzonych przez miasto).

Nie wystarczą tylko pomoce dydaktyczne, potrzebne jest kompleksowe wyposażenie (w tym funkcjonalne zestawy mebli). Poza tym kryterium podziału rezerwy subwencji oświatowej nie daje możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wyposażenia pracowni informatycznych w szkołach podstawowych, niezbędnego do realizacji programu z informatyki.

Dlatego – bazując na zapewnieniach MEN o udzieleniu samorządom wsparcia finansowego z budżetu państwa w związku z wdrażaniem reformy oświaty – Częstochowa, po oszacowaniu aktualnych kosztów, wnioskuje łącznie o blisko 11,9 mln zł. Najwięcej, bo 7,65 mln jest potrzebne na wyposażenie pracowni informatycznych, blisko 2,2 mln – na pracownie chemiczne, a 2,04 mln - na pracownie fizyczne. Trzeba dodać, że te kwoty nie uwzględniają dofinansowania, o które miasto będzie się ubiegało w ramach wspomnianych kryteriów podziału rezerwy subwencji oświatowej na 2018 r.

- Jeżeli miasto nie otrzyma środków na wyposażenie pracowni będzie musiało sfinansować te potrzeby, wynikające z wprowadzonej reformy edukacji, z dochodów własnych– komentuje zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak. - To ograniczy możliwości realizacji miejskich inwestycji służących rozwojowi oraz lokalnych projektów mających na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców.

Dodajmy, że w latach 2012-2016 Częstochowa dofinansowywała subwencjonowane zadania oświatowe średnio kwotą 48,5 mln zł rocznie. W 2017 r. ta dopłata wyniosła ok. 69 mln zł, co wynika w dużej mierze ze zwiększenia zadań subwencjonowanych, do których włączone zostało wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 6 lat i starszych. Tym samym zwiększyła się dopłata z budżetu miasta do zadań subwencjonowanych, natomiast zmniejszyły miejskie wydatki na zadania nie objęte rządową subwencją (wychowanie przedszkolne dzieci w wieku do 5 lat). Wyższa kwota dopłat do zadań subwencjonowanych to także efekt m.in. wyższych wydatków na odprawy dla nauczycieli, które w ubiegłym roku zostały zrefundowane z subwencji oświatowej państwa tylko w 30%.

Ogółem do miejskiej oświaty - zarówno w zakresie zadań subwencjonowanych, jak i nie objętych subwencją Częstochowa dopłaciła w 2016 r. ok. 101 mln, natomiast w 2017 r. – 109 mln zł.     

W załączeniu pełny tekst wystąpienia do Minister Edukacji Anny Zalewskiej, który został skierowany także do wiadomości Premiera Rządu RP oraz wszystkich częstochowskich posłów.

Wcześniej o zapewnienie odpowiednich środków związanych ze skutkami reformy edukacji władze Częstochowy wnioskowały m.in. w styczniu i lipcu 2017 r.