Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju przypomina przedsiębiorcom, że z dniem 31 maja 2018 r. upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę należy wnosić na konto Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) r-k 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003 podając w tytule wpłaty: opłata za zezwolenia alkoholowe nr ........ II rata za rok 2018.

Pomimo tego, że dzień 31 maja 2018 r. jest dniem wolnym od pracy, termin ten nie ulega przedłużeniu. Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień realizacji przelewu, który nie może być późniejszy niż 31 maja 2018 r.

Zgodnie ze znowelizowaną z dniem 1.01.2016 r. ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania właściwej opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty, powiększonej o 30% należnej opłaty rocznej.

W przypadku likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń.